Level 20 Level 22
Level 21

2006 оны тестүүдийн шинэ үгс 3


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
call of duty (n)
үүрэг, хариуцлагын дуудлага
cause (v)
шалтгаалах, нөлөөлөх
century (n)
зуун, эрин
challenge (n)
боломж
charitable (adj)
буяны, энэрэнгүй
chef (n)
нарийн хоолны тогооч
childhood (n)
хүүхэд нас
choice (n)
сонголт
claim (v)
мэдүүлэх, авах, санаархах
climb (v)
авирах, мацах
collect (v)
цуглуулах
come up with (phrasal verb)
шйидвэр гаргах
communicate (v)
харилцах
compliment (n)
урмын үг, магтаал
concentrate (v)
төвлөрөх
concern (verb)
сэтгэл зовних, санаа тавих
confident (adj)
өөртөө, итгэлтэй
conserve (v)
хадгалах, дарах, хамгаалах
constantly (adv)
байнга