Level 22 Level 24
Level 23

2006 оны тестүүдийн шинэ үгс 5


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
disabled people (n)
тахир дутуу хүмүүс
discouraged (adj)
зориг мохсон
discover (v)
нээх
discovery (n)
нээлт хийх, илрүүлэх
disease (n)
өвчин
disgusting (adj)
муухай, зэвүүн
donation (noun)
хандив, тусламж
drawer (noun)
шургуулга, нүд
due (adj)
ёстой, товлосон
due to (conj)
-ын улмаас, =because of
dump (verb)
овоолох
electrical wire (noun)
цахилгааны утас
elegant (adj)
цэмцгэр
enchanting (adj)
дур булаам, баяртай, баясгалантай
endangered (adj)
ховордсон
en-suite (noun)
иж бүрдэл
environment (noun)
хүрээлэн буй орчин
especially (adj)
ялангуяа
establish (v)
үүсгэн байгуулах, тогтоох
even tough (conj)
хэдийгээр, хэдий тийм боловч
evidence (noun)
нотолгоо, гэрчийн мэдүүлэг,