Level 28 Level 30
Level 29

2006 оны тестүүдийн шинэ үгс 11


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
mind (v)
тоох, анзаарах
minimal (adj)
туйлын бага, доод зах нь
minor (adj)
бага, өчүүхэн, ялимгүй бага хэмжээний
miss (v)
санах
tricky (adj)
амаргүй төвөгтэй
move the lawn (verb)
зүлэг тэгшлэх, тайрах
wound (n)
шарх
narrow (adj)
нарийн (бүдүүн, нарийн)
natural (adj)
байгалийн, угийн, байгалаас заяасан
neighbour (noun)
хөрш
nibble (v)
хазлах
notice (v)
анзаарах
nowadays (adv)
өнөө үед
nuclear (adj)
цөмийн
nuisance (n)
төвөг
nutrient (n)
шим тэжээл
nutritious (adj)
тэжээллэг, шимтэй
observe (v)
ажиглах, судлах, мөрдөх, сахих
obsolete (adj)
хуучирсан, хэрэгцээнээс гарсан
occur (v)
тохиолдох, байх