Level 34 Level 36
Level 35

Level 17


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
considerate (v)
төвлөрөх, анхаарлаа хандуулах
consist of (v)
бүрдэх
constituency (n)
сонгуулийн тойрог
courteous (adj)
эелдэг =polite
crew member (n)
багийн гишүүн
decide (v)
шийдэх
despite (pre)
үл харгалзан
dissappear (v)
алга болох, үзэгдэхгүй болох
disembark (v)
буух, буудаллах
double-decker carriages (n)
2 давхар автобус
drop (v)
унагах, унагаах
economic condition (n)
эдийн засгийн нөхцөл байдал
elect (v)
сонгох
fault (n)
алдаа, гэм буруу
feed the animal (v)
амьтан хооллох, тэжээх
female driver (n)
эмэгтэй жолооч
free (adj)
үнэгүй
general election (n)
ерөнхий сонгууль
ghost (n)
сүнс
grateful to somebody for sth (adj)
талархсан, баяртай байх
gull (n)
цахлай
harbor (n)
боомт
healthy (adj)
эрүүл