Level 39 Level 41
Level 40

Level 22


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
behave (v)
загнах, биеэ аятайхан авч явах
bill (n)
зарлал, төлбөрийн хуудас
blackout (n)
гэрэл тасрах, гэрэл гаргахгүй байх
blind (n)
сохор
calmly (adv)
тайван, амгалан
carnival (n)
бүжигт жагсаал
clue (n)
учиг, сэжүүр
disturb (v)
садаа болох
electric (adj)
цахилгааны
electrician (n)
цахилгаанчин
electricity (n)
тог цахилгаан
electrify (v)
тог гүйлгэх
fiercely (adv)
ширүүн, хурц, аагим
fierceness (n)
ширүүн байдал
find out (v)
олох
nuisance (n)
төвөг
glue (n)
цавуу
habit (n)
зуршил
handsome (adj)
царайлаг
illegally (adv)
хууль бус
illegibly (adv)
гаргацгүй
illogically (adv)
учир зүйгүй
in spite of (pre)
аас үл хамааран
incident (n)
явдал, мөргөлдөөн
intensively (adv)
эрчимтэй