Level 40 Level 42
Level 41

Level 23


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
interrupt (v)
яриа таслах
keep off (v)
хол байх, ойртуулахгүй байх
lie (v)
хэвтэх
light hearted (adj)
хөгжилтэй, баясгалантай
loads of work (n)
бөөн ажил
mess (n)
замбараагүй байдал
nervous (adj)
тэвдсэн, сандарсан
nonsense (adj)
утгагүй
outdistance (n)
аас хол, алсад
owner (n)
эзэн
pistol (n)
гар буу
plantation (n)
ургамал, таримал ургамал
possession (n)
эзэмшил
poster (n)
зурагт хуудас, зарлал
put down (phrasal verb)
доош нь тавих, бичиж авах
put off (phrasal verb)
хойш нь тавих, холдуулах, унтраах
put through (phrasal verb)
хэрэгжүүлэх, холбож өгөх
put up (phrasal verb)
барих, дэлгэх, өлгөх
regardless (adv)
юуг ч үл харгалзан, аас үл хамааран
remove (v)
авч хаях, тайлах, авах, халах
reply (v)
хариулах
request (v)
шаардах, хүсэлт гаргах
research (v)
судлах, судлагаа явуулах
reservation (n)
урьдчилсан захиалга
reserved (adj)
нөөцөлсөн, хадгалсан