Level 43 Level 45
Level 44

Don't give up 26


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
declare (v)
тунхаглах, зарлах
dropping litter (n)
хог хаях
employment (n)
ажил, ажил олгох нь
english course (n)
англи хэлний дамжаа
enjoyable (adj)
тааламжтай
fairly (adv)
шударгаар, нилээн
generally (adv)
ерөнхийдөө
geographical feature (n)
газарзүйн онцлог шинж
greenhouse;s effect (n)
хүлэмжийн хийн нөлөө
heavy fine (n)
хүнд торгууль
huge difference (n)
асар том ялгаа
human language (n)
хүний хэл
indicator (n)
заалт, үзүүлэлт
irritation (n)
зохисгүй байдал
kindly (adv)
сайн санасан, эелдгээр
liable (adj)
ыг хариуцах, ыг хүлээх
luggage (n)
ачаа, тээш
marine (adj)
далайн
measure (n)
арга хэмжээ
measurement (n)
хэмжээ
mud (n)
шавар шавхай
nearly (adv)
бараг
obvious (adj)
илэрхий
ought to (modal verb)
ёстой
owe (v)
эзэмших