Level 44 Level 46
Level 45

Go ahead!!!


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
penalty (n)
ял шийтгэл, торгууль
plastic disc (n)
хуванцар таваг
prosecuted (adj)
ыг ялсан
put away (phrasal verb)
далдхийх, үмхлэх, хуваах
put out (phrasal verb)
унтраах, гаргаж авах, мултлах
rather (adv)
арай
nuisance (n)
төвөг
ratio (n)
харьцаа
reduced speed (n)
хурд багасгах
refrain (v)
аас түтгэлзэх
relationship (n)
харилцаа учир холбогдол
repeat (v)
давтаж хэлэх
respond (v)
хариулах, хариу өгөх
reveal (v)
ил гаргах, илчлэх
reward (n)
шан, шан харамж
signal (n)
дохио
social care (n)
нийгмийн халамж
soil (n)
хөрс шороо
stir up (v)
хутгах
study (n)
судалгаа
tear (v)
урах, тасдах
tend (v)
арчлах, хандлагатай байх
testify (v)
мэдүүлэг өгөх
tower (n)
цамхаг
trainer (n)
дасгалжуулагч
trap (v)
урхи тавих, урхидах