Level 46 Level 48
Level 47

Time to start learning!!!


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
domesticated (adj)
гэршүүлсэн
donate (v)
хандивлах
draw (v)
зурах
edge (n)
зах, ирмэг
eventually (adv)
эцэст нь
extension (n)
хугацаа сунгалт
fascinating (adj)
сэтгэл эзэмдсэн хот
handle (n)
бариул
inconsistent (adj)
туйлбаргүй жигд бус
individualism (n)
хувь хүний үзэл
innovation (n)
шинэчлэл
inspiration (n)
онгод
junction (n)
уулзвар
justification (n)
зөвтгөх
kidney disease (n)
бөөрний өвчин
mayor (n)
хотын дарга
obtain (v)
олж авах
on strike (n)
ажил хаялт
over the ages (adv)
олон жилийн туршид
pay off (phrasal verb)
төлбөрөө дуусгах, мөнгө төлөх
postage (n)
шуудангийн төлбөр
prevention (n)
сэргийлэх
prong (n)
шүд (сэрээ)
protection (n)
хамгаалалт
pursue (v)
мөрдөх, дагах
recently (adv)
саяхан
renown (n)
нэр алдар
representation (n)
төлөөлөл
settle (v)
суурьших
sew (v)
оёх
recurring (adj)
байнга давтагддаг
refer (v)
дурдах, д хамаарах
review (v)
давтах
abroad (adv)
гадаадад, хилийн чанадад
absenteeism (n)
ажил, хичээл таслах зуршил
adopt (v)
үрчлэх, баримталж эхлэх, хэрэглэж эхлэх
advise (v)
зөвлөх
amount of food (n)
нийт хоол
antique (n)
эртний эдлэл
appearance (n)
гадаад төрх