Level 47 Level 49
Level 48

Learning requires effort!!!


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sharp blade (n)
хурц ир
side (n)
тал
splitting headache (n)
толгой задлам өвдөх
submission (n)
нийтлэл
though (adv)
боловч, гэсэн ч
unaccompanied (adj)
дагалдах хүнгүй
unpleasantness (n)
тааламжгүй байдал
valuable (adj)
үнэтэй
vehicle (n)
тээврийн хэрэгсэл
veteran (n)
ахмад дайчин
waste (v)
үрэн таран хийх
whereby (adv)
тэгж ингэж болох
wherever (adv)
хаана ч
abundant (adj)
хангалттай
appropriate (adj)
тохирсон
artificial (adj)
хуурамч
attend (v)
хамрагдах, оролцох
awake (adj)
сэрүүн байх
Boer (n)
өмнөд африкаас гаралтай хүн
come up against (phrasal verb)
тай тулгарах