Level 48
Level 49

Learn again!


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
conflict (n)
зарчил, зөрчилдөөн
commissioner (n)
коммиссар
correspondent (n)
сурвалжлагч
custody (n)
асран хамгаалал
customs (n)
гааль
demanding job (n)
шаардлага өндөртэй ажил
deserve (v)
гавьяатай байх
dispose (v)
аас салах
erroneous (adj)
алдаатай
evoke (v)
төрүүлэх
expedition (n)
хайгуулын анги
extremely (adv)
үнэхээр
fearless (adj)
аймшиггүй
fellowship (n)
аспирантын тэтгэлэг
frost bitten (adj)
хөлдөөмөөр
gain (v)
олж авах
gasoline (n)
шатахуун
grasp (n)
барьц, ойлгоц
household (n)
гэрийн ажил
immensely (adv)
хязгааргүй
imperialist (n)
импералист
item (n)
юм, эд юмс
jewelery (adv)
ээмэг зүүлт
list (n)
жагсаалт
literary (adj)
утга зохиолын
method (n)
арга
moisture (n)
чийг
no vacancies (n)
сул өрөө байхгүй
occupied (adj)
хүнтэй
opponent (n)
өрсөлдөгч
opposing team (n)
эсрэг баг
organize (v)
эмхлэх, цэгцлэх
outstanding (adj)
гарамгай
overnight (adj)
шөнөжин
perform (v)
гүйцэтгэх, тоглох
periodicals (n)
тогтмол хэвлэл
permit (v)
зөвшөөрөл
poison (v)
хордуулах, хордох
private secretary (n)
хувийн нарийн бичгийн дарга
prohibited (adj)
хориглох