Level 13 Level 15
Level 14

BS 2 Unit 1 2 3 R


52 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
reason
nguyên nhân
eligible for
đủ 4 cách, phù hợp
sick leave
nghỉ bệnh
achieve
thành công, đạt được mục tiêu
proceed
xử lý
colleague
đồng nghiệp
vehicle
phương tiện
recreational
giải trí
under discussion
đang đc thảo luận
entry
sự nộp đơn đk dự thi
contest
cuộc thi
injury
bị thương
secret
bí mật
specific
cụ thể, đặc biệt
in addition to
thêm vào đó
section
phần
leadership trait
đặc điểm lãnh đạo
basic
căn bản
forecasting
dự đoán
property
tài sản
claim
tuyên bố, nhận, lấy
enter
đi vào
mechanical problem
vấn đề kỹ thuật
replacement part
bộ phận thay thế
in honor of
vinh danh
course
khóa học
allotted time
thời gian đc chỉ định
expire
hết hạn
proper
phù hợp
steady
ổn định
ceremony
lễ kỷ niệm
hesitate
ngập ngừng, do dự
almost
hầu như
imperative
cần thiết
home appliance
thiết bị gia dụng
mortgage
thế chấp
security guard
nhân viên an ninh
operate
vận hành
billingual
2 ngôn ngữ
specialist
chuyên gia
advise
khuyên
effective
có hiệu quả
benefit
lợi ích
role
vai trò
available upon request
có sẵn khi dùng
seasonal product
sản phẩm theo mùa
imply
ngụ ý
immigration
sự di cư
impact on
tác động
legal
hợp pháp
community
cộng đồng
sponsor
nhà tài trợ