Level 2 Level 4
Level 3

BS 1 Unit 3 R


39 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
pay
thanh toán
rent
thuê
sign
ký tên
signature
chữ ký
reduce
giảm
staff
nhân sự
ship
giao hàng
revise
sửa lại
design
thiết kế
distribute
phân phối, phân phát
distribution
việc phân phối
distributor
nhà phân phối
hold
tổ chức
press conference
họp báo
review
xem lại
develop
phát triển
stage
giai đoạn, sân khấu
in charge of
chịu trách nhiệm
shipping charge
phí chở hàng
invite
mời
invitation
lời mời
formal
trang trọng
guideline
hướng dẫn
part
phần, bộ phận
content
nội dung
production
việc sx
cost
chi phi
secretary
thư ký
accounting
kế toán
substantially
1 cách đáng kể
researcher
nhà nghiên cứu
consistently
tiếp tục
handbook
sổ tay
strategy
chiến lược
sales
việc kd
along with
cùng với
register
đăng ký
join
tham gia
event
sự kiện