Level 6 Level 8
Level 7

BS1 Unit 7 Adj


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
experience
kinh nghiệm
creative
Sáng tạo
extensive
mở rộng
creat
tạo ra
add
thêm
considerable
đáng kể
participate
tham gia
participant
người tham dự
presentation
bài thuyết trình
persuasive
có tính thuyết phục
final
cuối cùng
impressive
ấn tượng
promotion
thăng chức, khuyến mãi
annual
hàng năm
growth
Tăng trưởng
facility
thiết bị, cơ sở vật chất
diversity
tính đa dạng
recommend
giới thiệu
comprehensive
toàn diện
economic trend
xu hướng kinh tế
record
ghi lại
profit
lợi nhuận
method
phương pháp
reliable
đáng tin cậy
guarantee
bảo đảm