Level 7 Level 9
Level 8

BS 1 Unit 8 Adverb


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
clearly
rõ ràng
directly
trực tiếp
increasingly
gia tăng
thoroughly
kỹ lưỡng
originally
trước tiên, có nguồn gốc
quickly
nhanh chóng
probably
hầu như
currently
hiện tại
closely
kỹ càng
extremely
cực kỳ
securely
đảm bảo
wage
lương
intern
thực tập sinh
confidential
bảo mật
restriction
sự hạn chế
unfairly
ko công bằng
campaign
chiến dịch
advertising
quảng cáo
lock
khóa
purchase
mua
predict
dự đoán
analyst
nhà phân tích
interview
phỏng vấn
examine
kiểm tra
educational background
trình độ học vấn
owner
chủ sở hữu
advertisement
quảng cáo
correctly
đúng
frequently
thường xuyên
retail store
cửa hàng bán lẻ
renovation
sự nâng cấp
local
địa phương
clearance
hàng xả kho
perfectly
hoàn hảo
actively
chủ động
related to
có liên quan tới
describe
mô tả
media
truyền thông
really
thật sự
dissatisfied
ko hài lòng