Level 8 Level 10
Level 9

BS1 Unit 9 Conjunction


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
owing to
bởi vì, do
while
trong khi
although
mặc dù (S + V)
despite
mặc dù (cụm)
once
1 khi
unless
trừ phi
collect
thu thập
sample
mẫu thử
before
trước khi
after
sau khi
since
từ khi, bởi vì
according to
theo như
within
trong vòng
field
lĩnh vực
progress
diễn ra
chance
cơ hội
beyond
vượt quá
patron
khách hàng thân thiết
inventory
hàng tồn kho
accomplish
hoàn thành, đạt được
goal
mục tiêu
suspend
hoãn lại
maintenance
sự bảo trì
reception
tiệc
succeed in
thành công
diligent effort
nỗ lực chăm chỉ
refund
hoàn tiền
place an order
đặt hàng
measure
biện pháp
unemployment
sự thất nghiệp
exchange
trao đổi
prior to
trước (=before)