Level 122 Level 124
Level 123

1901 - 2000


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
napojnica
tip (gratuity)
prajęzyk
proto-language
na glåvų naseljeńja
per capita
krivonogy
bow-legged
ozonovy sloj
ozone layer
družica
maid of honour
vyznavati
confess (a religion), profess (a religion)
pozautra
the day after tomorrow
pròč iz drågy!
Get out of the way!
vòzrastati, vòzråsti (vòzråste)
become an adult
tetenka
aunt (mother’s sister)
råzgovorny język
colloquial language
glåsne struny
vocal cords
kompakt-disk
compact disk
načinati sę, načęti sę (načne), počinati sę, počęti sę (počne)
begin (intr.), start (intr.)
nasědka
brood-hen
dòščeny
made of planks
gotičsky
Gothic (architecture)
Kostarika
Costa Rica
kostarikansky
Costa Rican
Ministerstvo Pravosųďja
Ministry of Justice
rųkopoložeńje
ordination (priest)
natvoriti
create a lot of
råzsmějati sę
burst out laughing
obryvòk
scrap (of paper)
perlovo proso
pearl millet
Saudovska Arabija
Saudi Arabia
openjka
honey agaric
granatomet
grenade launcher
prědlanji
the year before last
tropičny ciklon
tropical cyclone
pod voditeljstvom, pod vodstvom
under the command of, under the leadership of
oženiti sę, ženiti sę
marry (with a woman), get married (with a woman)
svęzati šnurom, svęzyvati šnurom, vęzati šnurom
tie with rope
zastati, zastavati
find (sbd. at home), catch (in the act)
mlådosť
youth (young years)
baptist
Baptist (Protestant)
slaboumny
feeble-minded
pod nakazom
under the command of
epicentr zemjetręseńja
earthquake epicenter
koprove ogurky, kysle ogurky
dill pickles
roljeva igra
roleplaying game
obsějati (obsěje), obsějivati
sow (a field)
krajec
slice (of bread)
topinambur
Jerusalem artichoke
iztęžek
extract (chem.)
gręznųti
get bogged down
Ministerstvo Obråny
Ministry of Defense
etnična čistka
ethnic cleansing
pripluti (priplove)
sail into the harbour, arrive by boat
nedŕžavny
non-governmental
poråzuměti sę, poråzuměvati sę
come to an understanding
trojce toliko
three times as much, thrice as much
tųžiti sę
exert oneself
odręd
detachment (mil.)
žrica
priestess (pagan)
rasovo stereotipovańje
racial profiling
posęsti (posęde)
gain possession of
amortizator
shock absorber
poprųga
saddle-girth
hvojny lěs, iglasty lěs
conifer forest
bal
ball (dance party)
odnositeljny zaimennik, relativny zaimennik
relative pronoun
metati monetų
toss a coin
osvoboditi sę od, uvaljnjati sę od, uvoljniti sę od
rid oneself of
muhomor
fly agaric
crkòvnoslovjansky
Church Slavonic
visěti (visi)
hang (intr.)
prilětati, priletěti (prilěti)
arrive (by flying)
sljuda
mica (mineral)
odključati, odključiti
disconnect (tr.)
čaditi, načaditi
emit fumes
lěvak
left-handed person
samodostatòčnosť
self-sufficiency
vděti niť v iglų, vděvati niť v iglų
thread a needle
Vtora Světova Vojna
World War II
opasno prědprijęťje
perilous undertaking
poglåvòk
slap (in the face)
indoevropejsky
Indo-European
povråtna tipka
backspace key
gazovati
step on the gas
gųslar
psaltery player
označiteljny zaimennik
definite pronoun
Indijanka
American Indian woman
osađati, osaditi
rein in (horse)
drěvěny dyhovy instrument
woodwind instrument
tkanj
tissue (anat.)
stųpnjevańje
degrees of comparison
obuti sę (obuje), obuvati sę
put on one’s shoes
knęgynja
princess (prince’s wife)
obrastati něčim (obråste)
become overgrown with
råvěsnička sěť
peer to peer network
prěd davnym časom, prěd davnym vrěmenem
once upon a time
triumfaľny lųk
triumphal arch
prěseliti sę, prěseljati sę
move (change residence)
pirotehničny sklad
pyrotechnic warehouse
čepec
bonnet (headgear)
črnuška
love-in-a-mist
Providěńje
Providence (rel.)
finitny
finite (verb)