Level 13 Level 15
Level 14

1 - 100


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
strogy
strict, severe, tough, austere, rigourous, rigorous
kreten
moron, idiot, cretin
jehati (jede), pojehati (pojede)
go (by transport), ride
vpòlno
completely
usta
mouth
blizko
near, close to
odpustiti
forgive, absolve
uvědomjeńje
information, notification
ostrugati, strugati
plane, shave, scrape, whittle, chip
v zaměn
instead, in return
žrtva
prey, victim, sacrifice
stanovišče
standpoint, attitude, position
prědstaviti sobě, prědstavjati sobě, vòobražati sobě
imagine, envision
denj rođeńja
birthday
rųbati
chop, fell
izviniti, izvinjati, prašćati, prostiti
forgive
rođeny
born
informacija, vědomosť
information
personaľny
personal, individual
rěšati, rěšiti
decide, determine, solve
oprěděljeno
definitely
isto
certainly
filmovati
film
prijmati, prijęti (prijme)
accept, receive
balvan
boulder, idiot, blockhead, idol
společny
common, social, mutual
sklad
store, storage, storehouse, warehouse, depot
uvěrjeno
indeed, surely
lživy
lying, mendacious
lgańje
lying
priučati, priučiti
inure, accustom, train
ako ne, jestli ne
unless
izučati, izučiti, pojezd, vlåk, želězničny voz
train
sedm, sedmka
seven
značek
badge, mark
gostinica, hotel
hotel
Rođeńje
Christmas
ataka, atakovati
attack
moŕsky
sea, maritime, marine
ključny
key, cardinal, fundamental
tvoriti
create, form
krųgly, obly, okrųgly, raund
round
věčno
forever, eternally
bojaznj
fear, anxiety
izključati, izključiti
exclude, except, turn off, switch off
očekyvati
expect
drěvo (drěva/drěvese)
tree, wood
pěvati, spěvati
sing
klětka
cage, cell
trajati
continue, go on
historija
history
prěslěpiti
deceive, delude, fool, hoodwink
obsęgati, obsęgnųti
encompass, envelop, include, cover
otvor
hole, opening
råzkoš
luxury, magnificence, splendour, sumptuousness, bliss, delight, pleasure
modry, nebesky, sinji
blue
neporędòk
mess, disorder, confusion
seriozno
seriously, earnestly
nedaleky, sbližati sę, sbližiti sę
near
štanga
bar, rod
sųďba
fate, fortune, destiny
nadråžje, stancija
station
navěky
forever
s izključeńjem
except, with the exception of
kromě
except
magazin
magazine, shop
najmě
especially, particularly
rěšeńje
decision, solution
pòlk
force, regiment
sejčasno
immediately, at once, right now, presently, currently
nagrěti (nagrěje), nagrěvati
heat, warm
grěti (grěje)
warm, heat
vòzimati, vòzjęti (vòzòjme)
lift, raise
sųglašati sę, sųglåsiti sę, sòglašati sę, sòglåsiti sę
agree, consent, concur
myslim, mysljų
I think
råzsųđeńje
sentence, decision
poprěk
across
huj
dick, cock, prick, penis
zvoniti
ring, chime
skala
rock, scale (between A and B)
ljuljati
rock
realizovati
realise, realize
privoliti, privoljati
agree, consent
grozny
dangerous, fearsome
rųkojęť
handle, haft
svęty
saint, sacret, holy
dŕžak, dŕžka
handle
neposrědnje
directly, immediately
mazati (maže)
smear, besmear, stain, soil, stain, dirty
opasny
dangerous, perilous
zločin, zločinstvo
crime, felony
snosny
bearable, endurable, passable, fair, passable
oplačeny
paid
hråniti
protect
posrědstvom
using, by means of
gumno
floor
iztratiti
spend, expend
glupec
fool, stupid person, dimwit, fuckwit
avarija
breakdown, accident
proklęti (proklne)
swear