Level 53 Level 55
Level 54

901 - 1000


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
gril
grill
krajny termin
deadline
okupacija
occupation
definiovati
define
moč
urine
odkydati, odkydnųti
reject
ščipati (ščipe), ščipnųti
pinch
uragan
hurricane
myliti sę, pomyliti sę
be mistaken, err, be wrong
pęta
heel
strahlivy
fearful, cowardly
turečsky
Turkish
navlěkati, navlěkti
put on, pull on, slip over
evakuovati
evacuate
opublikovati, publikovati
publish
Holandija
Holland
ironičny
ironic
kokos, kokosovy orěh
coconut
Švecija
Sweden
popiti (popije), popivati
sip
gasnųti, ugašati, ugasnųti
fade
izčezneńje
disappearance
samoobsluga
self-service, supermarket
supermarket
supermarket
psihologija
psychology
kanadsky
Canadian
hura
hurrah, hurray
bezpokojny
restless
izstavjeńje, podvŕgańje
exposure
pųtnik, pųtovatelj
traveller, wanderer, voyager
pion, založny
pawn
podvodna loď, podvodnica
submarine
protivnosť
opposition, contradistinction
råzjasniti, råzjasnjati
brighten, lighten
opozicija, sprotivjeńje
opposition
partnerstvo
partnership
SŠA
USA
podvig
feat, exploit
natočiti
turn (on a lathe), sharpen, grind
otravny
poisonous, venomous
astronavt
astronaut
klęčati (klęče), klęknųti
kneel
oje (oja/ojese)
thill, shaft
uspravědliviti
justify
tajsky
Thai
česnòk
garlic
amunicija
ammunition
definicija, izznačeńje
definition
råzrastati sę, råzråsti sę (råzråste)
branch out, expand, run wild
nosilka
stretcher, sedan-chair, litter, bier
vlomjeńje
burglary, break-in
klasna komnata
classroom
brak
flaw, defect
zatųhly
musty, mouldy, stale, stuffy, fusty
salon
salon
sųdny pozòv
lawsuit
atrakcija, pritęgańje, pritęglivosť, privlěkateljnosť
attraction
sultan
sultan
kafe, kavarnja
café
klejky
sticky, gluey
korka, lupina, lupiti, oblupiti, odšlupati, odšlupyvati, šlupa
peel
snovati
warp
Egipćan, Egipćanin, egiptsky
Egyptian
brenknųti
jingle
preskva
peach
vòzhod sòlnca
sunrise
kotel
kettle, cauldron, caldron
Pakistan
Pakistan
odbor
selection
slina
saliva, spittle, sputum, drivel, drool, slobber
demokratičny
democratic
svŕbęći
itchy, itching
prěkladati, prěložiti, prěvesti (prěvede), prěvoditi
translate
ponižajųći, unižajųći
humiliating
prěpirati sę, spirati sę, sprěti sę (spre)
quarrel
jarosť
fury
oživjeno, oživjeny, živo
lively
ekologičny
ecological, environmental
obradovati sę, radovati sę
rejoice, be glad, be happy
primitivny
primitive
prěobražati, prěobraziti
morph, transform
svojsky
peculiar
zatměvati, zatmiti
eclipse, obscure
vòzvyšeny
elevated, lofty, sublime
męta
mint
mråzilka
freezer
poznańje, uznańje
recognition
artističny, hųdožny, umětničsky
artistic
portal
portal
založeńje
establishment, set-up
izgnańje, izgnanstvo
banishment, exile
obrånny
defensive
kųpańje
bathing
slovnik
dictionary, vocabulary
ostråžnosť
caution
posvęćati, posvętiti
dedicate, devote
rųkav
sleeve, branch (river)
adopcija
adoption
zavisnosť
dependence, addiction
kometa
comet