Level 6 Level 8
Level 7

601 - 700


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
otvarjati, otvoriti, otvorjeny
open
věrny
faithful, true, genuine
pravdopodobno
probably, likely
iměti nadějų, naděja, nadějati sę (naděje)
hope
tratiti
waste, squander, spend, expend, lose
sųočati sę s, sųočiti sę s, sòočati sę s, sòočiti sę s
face, deal with
obličje
face, outward appearance
opravdati, opravdyvati
acquit, justify, excuse
plòť (plti)
complexion, flesh, body, skin
trgovańje
trading, business, dealings
pozdněje
afterwards, later
nabiti (nabije), nabivati
stuff, fill, load (gun), tamp
policija, policijny
police
opravdańje
acquittal, justification, excuse
zatvorjeny
closed, shut
dovod
argument, ground, reason
odpočivati, odpočęti (odpočne)
rest, relax
sŕdečny
cardiac, heart, cordial, hearty
čuťje, počuťje
feeling, sense
biznes, biznesny
business
smŕtny
mortal, deadly, lethal, fatal, death
pad
case
dlånj
hand, palm
oględati, oględěti (oględi)
watch, observe
prěstaviti sę
die, pass away
prěstavjati sę
pass away, die
umirati, umreti (umre)
die
sŕdce
heart
glupy
stupid, dumb, silly, foolish, fuckwitted
trevožiti sę
worry, be worried
rųčny
hand, manual
nepokojiti, trevožiti, zanepokojiti
worry
råzkaz
story, tale, narrative, account
pozdnějši, vyše pozdno
later
bděńje
vigil, watch
god, rok
year
těsny
tight, narrow, close
raziti
hit, strike
opora
support, rest
muzika
music
dŕžava
state, country
slųčati, slųčiti
join, combine, couple
izpytati, izpytyvati
question, test
stroj
order, arrangement, system
izměniti, izměnjati, měna, měnjati
change, exchange
nagoda
chance, opportunity
osoba
person, individual
veseľje
cheering, merriment, fun, gaiety
věrojętno
probably
lěkaŕ
physician, doctor
točno
exactly, precisely, accurately, punctually
pod
under, underneath
trgovati
trade, deal, merchandize, do business
råzmysljańje
contemplation, thinking, deliberation, reflection
krasivy
beautiful
doktor, lěkaŕka
doctor
strašno
damn, fearfully, terribly
sěděti (sědi)
sit, be seated
juny
young, juvenile
jedati, jesti (je), sjesti (sje)
eat
prěględati, prěględěti (prěględi)
review, overhaul, inspect, examine, check, revise, browse, peruse
pani (panje)
lady, Mrs
mysljeńje
thinking
daleky
far, distant
råvno
equally, exactly
mlådy
young
među
between, among, amongst
råzhoditi sę, råzòjdti sę
go apart, part, disperse, diverge
råzidti sę (råzide; råzšel)
go apart, part, disperse
drugy, sekunda, vtory
second
šef
boss, chief
glåvnik
chief, boss
obvadnjati, obvodniti
irrigate, water
podliti (podlije), podlivati
water, irrigate
napojiti
give to drink, water
pojiti
water, give to drink
politi (polije), polivati, voda
water
spokojno
quietly, easy
drågy
dear, expensive
čęsť
part
pozdno, pozdny
late
rěč
speech, word
ačekoli
although, though, even though
ače, hoť, hoti
although, though
zemny
overland, earth, land
vlasť
authority, power, rule, sway
akurat
exactly
smŕť
death
minuta
minute
platiti, zaplatiti
pay
vesely
joyful, cheerful, fun, merry
zabezpamęćati, zabezpamętiti, zabyti (zabųde), zabyvati
forget
drobne (-yh), izměna, izměnjeńje, prěměna, prěměniti, prěměnjati
change
točiti sę
take place, happen, be in progress
děti sę (děje/děne), odbyti sę (odbųde), odbyvati sę, odigrati sę, odigryvati sę
happen, take place
glåvny
main, chief, principal, major
znak
sign, mark, token, omen, signal
byvati, dějati sę (děje), dogoditi sę, slučati sę, slučiti sę, stati sę (stane)
happen
råzličny
different, varied, various, diverse
věra
belief, faith, trust