Level 54 Level 56
Level 55

VII / 4. Rendőrség A (21)


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sich an|schließen, schloss an, h. angeschlossen
csatlakozik, kapcsolódik
an|zeigen h.
bejelent [nem "an|kündigen"]
beweisen, bewies, h. bewiesen
(be)bizonyít
ermitteln h.
felderít, kinyomoz
sich erweisen, erwies, h. erwiesen
bizonyul
der Hinweis -e
adat, támpont, utalás
die Kontrolle -n
ellenőrzés
kontrollieren h.
ellenőriz, kontrollál
die Polizei -en
rendőrség
der Schutz
védelem
sicher
biztos
die Sicherheit -en
biztonság
sichern h.
biztosít (nyomot)
die Spur -en
nyom
die Suche -n
keresés
der Verdacht -e
gyanú
verfolgen h.
követ
vermuten h.
sejt, vél
verschwinden, verschwand, i. verschwunden
eltűnik
warnen h.
óva int, véd, figyelmeztet [nem "mahnen"]
weg
eltűnt, oda van