1
Ready to learn
Kentañ kentel
2
Ready to learn
Eil kentel
3
Ready to learn
Trede kentel
4
Ready to learn
Pevare kentel
5
Ready to learn
Pempvet kentel
6
Ready to learn
C'hwec'hvet kentel
7
Ready to learn
Seizhvet kentel
8
Ready to learn
Eizhvet kentel
9
Ready to learn
Navet kentel
10
Ready to learn
Dekvet kentel
11
Ready to learn
Unnekvet kentel
12
Ready to learn
Daouzekvet kentel
13
Ready to learn
Trizekvet kentel
14
Ready to learn
Pevarzekvet kentel
15
Ready to learn
Pemzekvet kentel
16
Ready to learn
C'hwezekvet kentel
17
Ready to learn
Seitekvet kentel
18
Ready to learn
Triwec'hvet kentel
19
Ready to learn
Naontekvet kentel
20
Ready to learn
Ugentvet kentel
21
Ready to learn
Unanvet kentel warn-ugent
22
Ready to learn
Eil kentel warn-ugent
23
Ready to learn
Trede kentel warn-ugent
24
Ready to learn
Pevare kentel warn-ugent
25
Ready to learn
Pempvet kentel warn-ugent
26
Ready to learn
C'hwec'hvet kentel warn-ugent
27
Ready to learn
Seizhvet kentel warn-ugent
28
Ready to learn
Eizhvet kentel warn-ugent
29
Ready to learn
Navet kentel warn-ugent
30
Ready to learn
Tregontvet kentel
31
Ready to learn
Unanvet kentel ha tregont
32
Ready to learn
Eil kentel ha tregont
33
Ready to learn
Trede kentel ha tregont
34
Ready to learn
Pevare kentel ha tregont
35
Ready to learn
Pempvet kentel ha tregont
36
Ready to learn
C'hwec'hvet kentel ha tregont
37
Ready to learn
Seizhvet kentel ha tregont
38
Ready to learn
Eizhvet kentel ha tregont
39
Ready to learn
Navet kentel ha tregont
40
Ready to learn
Daou-ugentvet kentel
41
Ready to learn
Unanvet kentel ha daou-ugent
42
Ready to learn
Eil kentel ha daou-ugent
43
Ready to learn
Trede kentel ha daou-ugent
44
Ready to learn
Pevare kentel ha daou-ugent
45
Ready to learn
Pempvet kentel ha daou-ugent
46
Ready to learn
C'hwec'hvet kentel ha daou-ugent
47
Ready to learn
Seizhvet kentel ha daou-ugent
48
Ready to learn
Eizhvet kentel ha daou-ugent
49
Ready to learn
Navet kentel ha daou-ugent
50
Ready to learn
Hanterkantvet kentel
51
Ready to learn
Unanvet kentel ha hanter-kant
52
Ready to learn
Eil kentel ha hanter-kant
53
Ready to learn
Trede kentel ha hanter-kant
54
Ready to learn
Pevare kentel ha hanter-kant
55
Ready to learn
Pempvet kentel ha hanter-kant
56
Ready to learn
C'hwec'hvet kentel ha hanter-kant
57
Ready to learn
Seizhvet kentel ha hanter-kant
58
Ready to learn
Eizhvet kentel ha hanter-kant
59
Ready to learn
Navet kentel ha hanter-kant
60
Ready to learn
Triugentvet kentel
61
Ready to learn
Unanvet kentel ha tri-ugent
62
Ready to learn
Eil kentel ha tri-ugent
63
Ready to learn
Trede kentel ha tri-ugent
64
Ready to learn
Pevare kentel ha tri-ugent
65
Ready to learn
Pempvet kentel ha tri-ugent
66
Ready to learn
C'hwec'hvet kentel ha tri-ugent
67
Ready to learn
Seizhvet kentel ha tri-ugent
68
Ready to learn
Eizhvet kentel ha tri-ugent
69
Ready to learn
Navet kentel ha tri-ugent
70
Ready to learn
Dekvet kentel ha tri-ugent
71
Ready to learn
Unnekvet kentel ha tri-ugent
72
Ready to learn
Daouzekvet kentel ha tri-ugent
73
Ready to learn
Trizekvet kentel ha tri-ugent
74
Ready to learn
Pevarzekvet kentel ha tri-ugent
75
Ready to learn
Pemzekvet kentel ha tri-ugent
76
Ready to learn
C'hwezekvet kentel ha tri-ugent
77
Ready to learn
Seitekvet kentel ha tri-ugent
78
Ready to learn
Triwec'hvet kentel ha tri-ugent
79
Ready to learn
Naontekvet kentel ha tri-ugent
80
Ready to learn
Pevarugentvet kentel
81
Ready to learn
Unanvet kentel ha pevar-ugent
82
Ready to learn
Eil kentel ha pevar-ugent
83
Ready to learn
Trede kentel ha pevar-ugent
84
Ready to learn
Pevare kentel ha pevar-ugent
85
Ready to learn
Pempvet kentel ha pevar-ugent
86
Ready to learn
C’hwec’hvet kentel ha pevar-ugent
87
Ready to learn
Seizhvet kentel ha pevar-ugent
88
Ready to learn
Eizhvet kentel ha pevar-ugent
89
Ready to learn
Navet kentel ha pevar-ugent
90
Ready to learn
Dekvet kentel ha pevar-ugent
91
Ready to learn
Unnekvet kentel ha pevar-ugent
92
Ready to learn
Daouzekvet kentel ha pevar-ugent
93
Ready to learn
Trizekvet kentel ha pevar-ugent
94
Ready to learn
Pevarzekvet kentel ha pevar-ugent
95
Ready to learn
Pemzekvet kentel ha pevar-ugent
96
Ready to learn
C’hwezekvet kentel ha pevar-ugent
97
Ready to learn
Seitekvet kentel ha pevar-ugent
98
Ready to learn
Triwec’hvet kentel ha pevar-ugent
99
Ready to learn
Naontekvet kentel ha pevar-ugent
100
Ready to learn
Kantvet kentel