Level 1
Level 2

Әліппе


211 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
А
А
а
а
Т
Т
т
т
ТА
ТА
та
та
АТ
АТ
ат
ат
АТА
А-ТА
ата
а-та
П
П
п
п
ПА
ПА
па
па
АП
АП
ап
ап
АПА
А-ПА
апа
а-па
ПАПА
ПА-ПА
папа
па-па
Н
Н
н
н
НА
НА
НАН
НА-Н
нан
на-н
пана
па-на
апта
апта
Ғ
Ғ
ғ
ғ
АҒА
А-ҒА
таға
та-ға
Р
Р
р
р
ар
ар
ара
а-ра
тар
тар
арна
арна
Л
Л
л
л
ала
а-ла
тал
тал
арал
а-рал
талап
та-лап
алға
ал-ға
У
У
у
у
ау
ау
ну
ну
ту
ту
тау
тау
ауа
а-уа
науа
на-уа
Ш
Ш
шаш
шаш
шар
шар
шашу
ша-шу
шара
ша-ра
алша
ал-ша
шағала
ша-ға-ла
алаша
а-ла-ша
Й
И
ай
ай
тай
тай
шай
шай
айна
ай-на
О
О
от
от
ор
ор
ол
ол
тон
тон
той
той
торғай
тор-ғай
Қ
Қ
қар
қар
қант
қант
қала
қа-ла
қара
қа-ра
қора
қо-ра
қонақ
қо-нақ
қалақ
қа-лақ
Д
Д
доп
доп
дала
да-ла
доға
до-ға
дана
да-на
М
М
май
май
мал
мал
мата
ма-та
мама
ма-ма
мақта
мақ-та
Б
Б
бал
бал
бор
бор
бала
бала
бата
ба-та
бақа
бақа
балта
балта
балға
балға
балапан
балапан
С
С
су
су
сай
сай
саусақ
саусақ
сабақ
са-бақ
Ы
Ы
ыдыс
ыдыс
шыны
шыны
суық
суық
қасық
қасық
тауық
тауық
Ж
Ж
жуа
жуа
жуас
жу-ас
жаға
жа-ға
жуан
жу-ан
жота
жота
Ұ
Ұ
ұя
ұя
ұл
ұл
ұлу
ұлу
ұлар
ұ-лар
ұлан
ұ-лан
Ң
Ң
аң
аң
жаңа
жа-ңа
таң
таң
аңшы
аң-шы
оң
оң
Е
Е
ел
ел
ер
ер
емен
е-мен
еден
е-ден
К
К
кеме
ке-ме
кесе
ке-се
кеше
ке-ше
кесте
кесте
кептер
кептер
І
І
ін
ін
іні
іні
тіс
тіс
тіл
тіл
кілт
кілт
Ә
Ә
ән
ән
әже
әже
әке
әке
сән
сән
әнші
ән-ші
И
И
ит
ит
ине
и-не
кит
кит
иек
иек
З
З
зығыр
зы-ғыр
таза
та-за
тоғыз
тоғыз
қызыл
қы-зыл
жұлдыз
жұл-дыз
Ө
Ө
өзен
ө-зен
өлең
ө-лең
өрік
ө-рік
өнер
ө-нер
өмір
ө-мір
Ү
Ү
үй
үй
үкі
ү-кі
сүт
сүт
түс
түс
күн
күн
үйшік
үй-шік
Г
Г
гүл
гүл
егін
е-гін
егіз
е-гіз
шеге
ше-ге
егеу
егеу
Я
Я
ұя
ұя
аяқ
а-яқ
таяқ
та-яқ
қоян
қо-ян
шаян
ша-ян
қияр
қи-яр
Ю
Ю
аю
а-ю
ою
о-ю
қою
қо-ю
қию
қи-ю
сүю
сү-ю
Х
Х
хат
хат
хор
хор
хан
хан
хабар
ха-бар
шахмат
шах-мат
Ч
Ч
жиһаз
жи-һаз
қаһар
қа-һар
гауһар
гауһар
В
В
вагон
ва-гон
вокзал
вок-зал
Ф
Ф
фирма
фир-ма
телефон
те-ле-фон