Level 4
Level 5

Udhëtimi


35 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
does this bus stop at the station?
ndalon autobuzi tek stacioni?
a stop
një ndalesë
how many stops is it?
sa stacione mungojn?
it's the next stop
është ndalesa e rradhës
we've missed our stop!
na iku stacioni!
a platform
një binar
a single ticket
biletë vajtje
a return ticket
biletë vajtje ardhje
the North
Veriu
the South
Jugu
the East
Lindja
the West
Perëndimi
northbound
drejt veriut
this is the westbound train to Wimbledon
ky është treni që shkon drejt perëndimit për ne Wimbledon
an entrance
një hyrje
an exit
një dalje
an escalator
shkallët lëvizëse
dogs must be carried on the escalators
qentë duhen mabjtur në krahë tek shkallët lëvizëse
mind the gap
kujdes nga hapësira midis platformës dhe trenit
to top up
të rimbushës
where can I top up my travel card?
ku mund të rimbush kartën e transportit?
contactless
contactless (kartë krediti qe kalohet pa kontakt)
you can use contactless
mund të përdorësh contactless
to change
të ndryshosh
you need to change trains at King's Cross
duhet të ndryshosh trenin ne King's Cross
slow
i ngadaltë
slowly
ngadalë/avash
slow down!
ngadalëso!
wait for me!
më prit!
fast
shpejt
to drive
të ngasësh
he drives too fast
ai drejton shum shpejt
a driver
një shofer
what's the fastest way to get to the airport from here?
kush është mënyra më e shpejt për të vajtur në aeroport nga këtu?
the train terminates here
stacioni i fundit i trenit është këtu