Level 9 Level 11
Level 10

Часы 2


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
վեցն անց կես է
18:30
մեկն անց տասնհինգ է
13:15
յոթն անց վեց է
19:06
վեցն անց չորս է
18:04
տասներկուսն անց կես
12:30
տասին հինգ պակաս
9:55
տասին քսան պակաս
9:40
տասներկուսին յոթ պակաս
11:53
մեկին չորս պակաս
12:56