316 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Disposition d’esprit
Qëndrimi
Comportement
Mënyra e të vepruarit, sjellja
ancienne personnalité
personaliteti i vjetër
sincère
i/e sinqertë
équilibré
i/e ekuilibruar
capacité de réflexion
aftësi për të menduar
tendances égoïstes
qëndrim (pikëpamje) egoist(-e)
donner un bon exemple
të japësh një shembull të mirë
disposition d’esprit
qëndrim, pikëpamje
nourriture spirituelle
ushqim frymor
sain d’esprit
me mendje të shëndoshë
attitude spirituelle saine
pikëpamje të shëndetshme frymore
habitude
zakon
manière d’agir
menyrë e të vepruarit
condition de coeur
gjendja e zemre
mode de vie
menyra e të jetuarit
rançon
shpërblesa
matérialisme
materializëm
de toute son âme
me gjithë shpirt
motiver
motivoj
pessimisme
qëndrim negativ, pesimizëm
nouvelle personnalité
personalitet i ri
spiritualité
gjendje frymore
chérir
çmoj
Congrès
Kongres
district
krahinor
drame
dramë
volontaire
vullnetar
congrès, assemblée
kongres;asamble
circonscription
qark
surveillant de circonscription
mbikëqyrës qarkor
programme
program
Géographie
Gjeografi
Mont Sinaï
mali Sinai
Mont Sion
mali Sion
Mer de Galilée
deti i Galilesë
Jardin d’Eden
kopshti i Edenit
Terre promise
toka e premtuar
Gouvernement
Qeveri
Etat
Shtet
Royaume de Dieu
Mbretëria e Perëndisë
domination
sundim
souveraineté
sovranitet
question
çështje
théocratie
teokraci
universel
universal
administration
administrim
Médecine
Mjekësi
avortement
abort
sida
SIDA
alcoolisme
alkoolizmi
transfusion sanguine
transfuzion gjaku
dépression
depresion
document médical
deklaratë mjekësore
médicament, drogue
ilaç,-i; drogë
stress
stres
Organisation
Organisatë
Réveillez-vous
Zgjohuni!
abonnement
abonim
paragraphe
paragraf
construction
ndërtim
Béthel
Bethel
béthélite
bethelit
brochure
broshurë
livre
libër
société
shoqatë
annuaire
libri vjetor
cassette
kaseta
construction de salle du royaume rapide
Salla Mbretërie të ndërtuara me metoda të shpejta
collège central
Trupi Udhëheqës
cantique
këngë
livre de cantiques
libra këngësh
rupture de stock
reparti i literaturës
tract, dépliant
fletushkë
Ministère du royaume
Shërbimi ynë i mbretërisë
Cahier pour la réunion Vie chrétienne et ministère
Jeta dhe shërbimi ynë i krishterë—Fletëstudimi për mbledhje
cassette vidéo
videokasetë
Tour de Garde
Kulla e Rojës
Ecole de Wallkill
qëndra e arsimimit Watchtower Uollkill
siège mondial
selia botërore ; selia qëndrore
dictionnaire
fjalor
périodique
revistë
comité de filiale
komiteti i degës
Personnes
Personat
12 apôtres
dymbëdhjetë apostujt
144 000
njëqind e dyzet e katër mijë
tout puissant
i plotfuqishëm
ancien Israël
Izraeli i lashtë
autres brebis
delet e tjera
apôtre
apostull
sermon sur la montagne
predikimi në mal
chèvre
cjep
frère
vëlla
communauté de frères
vëllazëri
démon
demon
unique-engendré
vetëmlindur
ange
engjëll
fruit de l’esprit
fryti i frymës
Israël spirituel
Izraeli frymor
droiture
drejtësi
chrétien oint
i/e krishterë i/e mirosur
reste oint
Mbetja e të mirosurve
image
shëmbëlltyrë
illustration
ilustrim
Dieu
Perëndi
grande foule
shumica e madhe
esprit saint
fryma e shenjtë
Israel
Izrael
Jéhovah
Jehova
Jésus Christ
Jezu Krishti
Juif
Jude
disciple
dishepull
petit troupeau
kope e vogël
bienveillance
dashamirësi
fidélité
besnikëri
Messie
Mesia
prochain
i afërm / familjar
droit
drejtë
Satan le diable
Satana Djalli
Religion
Feja
tombe commune aux hommes
varri i përbashkët i njerëzimit
Babylone la Grande
babilonia e madhe
Bible
Bibël
texte biblique
shkrim biblik
Ecritures grecques chrétiennes
Shkrimet e Krishtere Greke
chrétien/chrétienne
i/e krishterë
christianisme
i ashtëquajturi krishtërim
chrétienté
krishterimi
évolution
evolucion
fausse religion
feja e rremë
clergé
kleri
Parole de Dieu
Fjala e Perëndisë
Hades
hades
écritures hébraïques
shkrimet hebraike
service sacré
shërbim i shenjtë
chapitre
kapitull
poteau de supplice
shtylla e torturës
humanité
njerëzimi
Pâque
Pashkë
pentecôte
Festa e Ditës së Pesëdhjetë
pharisien
farise
prêtre
prift
prêtrise
priftëri
adoration pure
adhurim i pastër
religion
Fe, -ja
sabat
sabat
Schéol
sheol
créateur
krijues
création
krijimi
écritures hébraïques
shkrime-i
âme
shpirt
déluge
përmbytje
spritisme
spiritizmi
texte du jour
shkrimi i ditës
immortalité
pavdekësia
verset
varg
la vérité
e vërteta
Morale et Famille
Morali dhe Familja
formation
formim
mariage
martesë
divorce
kurorëshkelje
se détendre
çlodhje
homosexualité
homoseksualizëm
fornication
kurvëri
morale
moral
divorce
divorci
mauvaise utilisation
shoqëritë e këqija
conjoint non croyant
bashkëshort jobesimtar
immoralité
Imoralitet
conversation
bisedë
dévergondé (vie dissolue)
sjellja e shthurur
Histoire
Histori
chronologie
kronologji
tremblement de terre
tërmet
vie éternelle
jeta e përhershme
pour toujours
përgjithmonë
présence
prania
esprit
frymë
paradis spirituel
parajsë frymore
tribunal
gjykata
violence
dhunë
Harmagedôn
Harmagedon
ciel
qiell
faim
uri
famine
zi buke
ne pas faire partie du monde
të mos jesh pjesë të botës
guerre
luftë
disette
mungesa ushqimi
derniers jours
ditët e fundit
nouvelle terre
tokë e re
nouveaux cieux
qiej të rinj
nouveau système
sistem i ri
paradis
parajsë
paradis terrestre
botë parajsore
prophétie
profeci
guide
udhërrëfyes
symbolique
simbolik
système de chose
sistem gjërash
de notre ère
e.s. (erës sonë)
avant notre ère
p.e.s. (para erës sonë)
crime
krim
destruction
shkaterrim
pollution
ndotje
signe des derniers jours
shenja e ditëve të fundit
temps de la fin
kohët e fundit
temps des gentils
kohët e johebrenjve
Service sacré
Shërbim i shenjtë
pionnier permanent
pionier i rregullt
offre (du mois)
ofertë
rapport
raport
présentation
prezantim
territoire
territor
bonne nouvelle
lajm i mirë
de maison en maison
shtëpi më shtëpi
étude biblique à domicile
studim biblik në shtëpi
pionnier auxiliaire
pionier ndihmës
témoignage informel
dëshmi joformale
Témoin de Jéhovah
Dëshmitar i/e Jehovait
quelqu’un qui étudie la Bible
Dikush që studion biblën
étudiant
student
étudiant de la Bible
student i Biblës
publications
literaturë
missionaire
misionar
pionnier
pionier
prêcher
predikoj
prédicateur
predikues
prédication
predikim
nouvelle visite
rivizitë
prédication dans la rue
predikim në rrugë
étude
studim
pore à porte
derë më derë
proclamateur non baptisé
lajmëtar i papagëzuar
proclamateur
Lajmëtar
service à plein temps
shërbim plotkohor
périodiques
revistë
rendre témoignage
jap dëshmi
réunion pour la prédication
mbledhje për shërbim
Droit, légal
E drejta ligjore
principe biblique
parime biblike
alliance
besëlidhje
le procès
gjyqi / procesi
conscience
ndërgjegje
organisation de Dieu
organizata e Perëndisë
grande tribulation
shtrëngimi i madh
pression du groupe
presioni i bashkëmoshatarëve
organisation de Jéhovah
organizata e Jehovait
compromis
kompromis
en finir avec les problèmes
të përballosh me probleme
médiateur
ndërmjetës
loi mosaïque
ligji i Moisiut
nationalisme
nacionalizëm
neutralité
asnjëanësi
organisation
organizatë
Nations Unies
kombet e bashkuara
persécution
përndjekje
alliance des peuples
lidhja e kombeve
dix commandements
dhjetë udhërimet
Fils de Dieu
Biri i Perëndisë
esclave fidèle et avisé
skllavi i besueshëm dhe i matur
faveur imméritée
mirësi e pamerituar
pardon
falje
Relation avec Dieu
Marrëdhënia me Perëndinë
Amen
amin
regretter
pendohem
serviteur
shërbëtor
étude familiale
studimi familjar
prière
lutje
obéissant
bindje
connaissance exacte
njohuria e saktë
droit
i/e drejtë
l'attachement à Dieu
përkushtimi ndaj Perëndisë
l'offrande de soi
kushtimi / dedikimi
principe directeur
parimi i kryesisë
étude personnelle
studim personal
repentir
pendim
bénédiction
bekim
baptême
pagëzim
impur
i/e papastër
soumission
nënshtrim
discipline
disiplinë
Congrégation
Kongregacioni
Repas du Seigneur
Darka e Zotërisë
réunion d’anciens
mbledhje me pleqtë
collège d’anciens
trupi i pleqve
ancien
plak
surveillant
mbikëqyrës
excommunier
përjashtim
points bibliques intéressants
pika kryesore të leximit të biblës
lecture biblique
lexim biblik
bibliothèque
bibliotekë
podium
podium
chrétien/chrétienne
i/e krishterë
assistant ministériel
shërbëtor ndihmës
surveillant au service
mbikëqyrës i shërbimit
rèunion de service
mbledhja e shërbimit
mémorial
përkujtim
école du ministère théocratique
Shkolla e Shërbimit Teokratik
Salle du Royaume
Salla e Mbretërisë
sujet d’élève
fjalimi i udhëzimit
lecture
lexuesi
micro
mikrofon
révision orale
rishikim gojor
discours public
fjalim publik
secrétaire
sekretar
contribution volontaire
kontribute vullnetare
boîte à offrandes
kutia e kontributeve
symbole
simbol, -i
thème
tema
école ministérielle
Shkolla e Shërbimit
école
shkolla
étude biblique de la congrégation
Studimi biblik i kongregacionit
coordinateur du collège
koordinatori i kongregacionit
discours
fjalim
étude de la tour de garde
Studimi i Kullës së Rojës
réunion
mbledhje
attribution
caktim