Level 2
Level 1

ลักษณะ ๑ บทวิเคราะห์ศัพท์


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
มาตรา ๑ (๑) ศาล
หมายความว่า ศาลยุติธรรมหรือผู้พิพากษาที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่ง
มาตรา ๑ (๒) คดี
หมายความว่า กระบวนพิจารณานับตั้งแต่เสนอคําฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้รับรอง คุ้มครองบังคับตามหรือเพื่อการใช้ซึ่งสิทธิหรือหน้าที่
มาตรา ๑ (๓) คําฟ้อง
หมายความว่า กระบวนพิจารณาใด ๆ ที่โจทก์ได้เสนอข้อหาต่อศาลไม่ว่าจะได้เสนอด้วยวาจาหรือทําเป็นหนังสือ ไม่ว่าจะได้เสนอต่อศาลชั้นต้น หรือชั้นอุทธรณ์หรือฎีกา ไม่ว่าจะได้เสนอในขณะที่เริ่มคดีโดยคําฟ้องหรือคําร้องขอหรือเสนอในภายหลังโดยคําฟ้องเพิ่มเติมหรือแก้ไข หรือฟ้องแย้งหรือโดยสอดเข้ามาในคดีไม่ว่าด้วยสมัครใจ หรือถูกบังคับ หรือโดยมีคําขอให้พิจารณาใหม่
มาตรา ๑ (๔) คําให้การ
หมายความว่า กระบวนพิจารณาใด ๆ ซึ่งคู่ความฝ่ายหนึ่งยกข้อต่อสู้เป็นข้อแก้คําฟ้องตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้ นอกจากคําแถลงการณ์
มาตรา ๑ (๕) คําคู่ความ
หมายความว่า บรรดาคําฟ้อง คําให้การหรือคําร้องทั้งหลายที่ยื่นต่อศาลเพื่อตั้งประเด็นระหว่างคู่ความ
มาตรา ๑ (๖) คําแถลงการณ์
หมายความว่า คําแถลงด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือ ซึ่งคู่ความฝ่ายหนึ่งกระทําหรือยื่นต่อศาล ด้วยมุ่งหมายที่จะเสนอความเห็นต่อศาลในข้อความในประเด็นที่ได้ยกขึ้นอ้างในคําคู่ความหรือในปัญหาข้อใดที่ศาลจะพึงมีคําสั่งหรือคําพิพากษา ซึ่งในข้อเหล่านี้คู่ความฝ่ายนั้นเพียงแต่แสดง หรือกล่าวทบทวนหรือยืนยันหรืออธิบายข้อความแห่งคําพยานหลักฐาน และปัญหาข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงทั้งปวง คําแถลงการณ์อาจรวมอยู่ในคําคู่ความ
มาตรา ๑ (๗) กระบวนพิจารณา
หมายความว่า การกระทําใด ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้อันเกี่ยวด้วยคดีซึ่งได้กระทําไปโดยคู่ความในคดีนั้นหรือโดยศาล หรือตามคําสั่งของศาลไม่ว่าการนั้นจะเป็นโดยคู่ความฝ่ายใดทําต่อศาลหรือต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง หรือศาลทําต่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทุกฝ่าย และรวมถึงการส่งคําคู่ความและเอกสารอื่น ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้
มาตรา ๑ (๘) การพิจารณา
หมายความว่า กระบวนพิจารณาทั้งหมดในศาลใดศาลหนึ่งก่อนศาลนั้นชี้ขาดตัดสินหรือจําหน่ายคดีโดยคําพิพากษาหรือคําสั่ง
มาตรา ๑ (๙) การนั่งพิจารณา
หมายความว่า การที่ศาลออกนั่งเกี่ยวกับการพิจารณาคดี เช่น ชี้สองสถาน สืบพยาน ทําการไต่สวน ฟังคําขอต่าง ๆ และฟังคําแถลงการณ์ด้วยวาจา
มาตรา ๑ (๑๐) วันสืบพยาน
หมายความว่า วันที่ศาลเริ่มต้นทําการสืบพยาน
มาตรา ๑ (๑๑) คู่ความ
หมายความว่า บุคคลผู้ยื่นคําฟ้อง หรือถูกฟ้องต่อศาล และเพื่อประโยชน์แห่งการดําเนินกระบวนพิจารณาให้รวมถึงบุคคลผู้มีสิทธิกระทําการแทนบุคคลนั้น ๆ ตามกฎหมาย หรือในฐานะทนายความ
มาตรา ๑ (๑๒) บุคคลผู้ไร้ความสามารถ
หมายความว่า บุคคลใด ๆ ซึ่งไม่มีความสามารถตามกฎหมายหรือความสามารถถูกจํากัดโดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยความสามารถ
มาตรา ๑ (๑๓) ผู้แทนโดยชอบธรรม
หมายความว่า บุคคลซึ่งตามกฎหมายมีสิทธิที่จะทําการแทนบุคคลผู้ไร้ความสามารถหรือเป็นบุคคลที่จะต้องให้คําอนุญาต หรือให้ความยินยอมแก่ผู้ไร้ความสามารถในอันที่จะกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง
มาตรา ๑ (๑๔) เจ้าพนักงานบังคับคดี
หมายความว่า เจ้าพนักงานในสังกัดกรมบังคับคดีหรือพนักงานอื่นผู้มีอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้อยู่ ในอันที่จะปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในภาค ๔ แห่งประมวลกฎหมายนี้ เพื่อคุ้มครองสิทธิของคู่ความในระหว่างการพิจารณา หรือเพื่อบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่งและให้หมายความรวมถึงบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานบังคับคดีให้ปฏิบัติการแทน