Level 5
Level 6

ลักษณะที่ ๒ หมวด ๒ ส่วนที่ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
มาตรา ๖๕
นิติบุคคลจะมีขึ้นได้ก็แต่ด้วยอาศัยอํานาจแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น
มาตรา ๖๖
นิติบุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น ภายในขอบแห่งอํานาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ดังได้บัญญัติหรือกําหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ หรือตราสารจัดตั้ง
มาตรา ๖๗
ภายใต้บังคับมาตรา ๖๖ นิติบุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา เว้นแต่สิทธิและหน้าที่ซึ่งโดยสภาพจะพึงมีพึงเป็นได้เฉพาะแก่บุคคลธรรมดาเท่านั้น
มาตรา ๖๘
ภูมิลําเนาของนิติบุคคลได้แก่ถิ่นอันเป็นที่ตั้งสํานักงานใหญ่หรือถิ่นอันเป็นที่ตั้งที่ทําการ หรือถิ่นที่ได้เลือกเอาเป็นภูมิลําเนาเฉพาะการตามข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้ง
มาตรา ๖๙
ในกรณีที่นิติบุคคลมีที่ตั้งที่ทําการหลายแห่งหรือมีสํานักงานสาขา ให้ถือว่าถิ่นอันเป็นที่ตั้งของที่ทําการหรือของสํานักงานสาขาเป็นภูมิลําเนาในส่วนกิจการอันได้กระทํา ณ ที่นั้นด้วย
มาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง
นิติบุคคลต้องมีผู้แทนคนหนึ่งหรือหลายคน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ หรือตราสารจัดตั้งจะได้กําหนดไว้
มาตรา ๗๐ วรรคสอง
ความประสงค์ของนิติบุคคลย่อมแสดงออกโดยผู้แทนของนิติบุคคล
มาตรา ๗๑
ในกรณีที่นิติบุคคลมีผู้แทนหลายคน การดําเนินกิจการของนิติบุคคลให้เป็นไปตามเสียงข้างมากของผู้แทนของนิติบุคคลนั้น เว้นแต่จะได้มีข้อกําหนดไว้เป็นประการอื่นในกฎหมาย ข้อบังคับ หรือตราสารจัดตั้ง
มาตรา ๗๒
การเปลี่ยนตัวผู้แทนของนิติบุคคล หรือการจํากัดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอํานาจของผู้แทนของนิติบุคคล ให้มีผลต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งแล้ว แต่จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระทําการโดยสุจริตมิได้
มาตรา ๗๓
ถ้ามีตําแหน่งว่างลงในจํานวนผู้แทนของนิติบุคคล และมีเหตุอันควรเชื่อว่าการปล่อยตําแหน่งว่างไว้น่าจะเกิดความเสียหายขึ้นได้ เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการร้องขอศาลจะแต่งตั้งผู้แทนชั่วคราวขึ้นก็ได้
มาตรา ๗๔
ถ้าประโยชน์ได้เสียของนิติบุคคลขัดกับประโยชน์ได้เสียของผู้แทนของนิติบุคคลในการอันใด ผู้แทนของนิติบุคคลนั้นจะเป็นผู้แทนในการอันนั้นไม่ได้
มาตรา ๗๕
ถ้ากรณีตามมาตรา ๗๔ เป็นเหตุให้ไม่มีผู้แทนของนิติบุคคลเหลืออยู่ หรือผู้แทนของนิติบุคคลที่เหลืออยู่มีจํานวนไม่พอจะเป็นองค์ประชุม หรือไม่พอจะกระทําการอันนั้นได้ หากกฎหมาย ข้อบังคับ หรือตราสารจัดตั้งของนิติบุคคลนั้น มิได้มีข้อกําหนดในเรื่องนี้ไว้เป็นอย่างอื่น ให้นําความในมาตรา ๗๓ มาใช้บังคับเพื่อตั้งผู้แทนเฉพาะการโดยอนุโลม
มาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง
ถ้าการกระทําตามหน้าที่ของผู้แทนของนิติบุคคลหรือผู้มีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น นิติบุคคลนั้นต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายนั้น แต่ไม่สูญเสียสิทธิที่จะไล่เบี้ยเอาแก่ผู้ก่อความเสียหาย
มาตรา ๗๖ วรรคสอง
ถ้าความเสียหายแก่บุคคลอื่นเกิดจากการกระทําที่ไม่อยู่ในขอบวัตถุประสงค์หรืออํานาจหน้าที่ของนิติบุคคล บรรดาบุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งที่ได้เห็นชอบให้กระทําการนั้นหรือได้เป็นผู้กระทําการดังกล่าว ต้องร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายนั้น
มาตรา ๗๗
ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยตัวแทนแห่งประมวลกฎหมายนี้ มาใช้บังคับแก่ความเกี่ยวพันระหว่างนิติบุคคลกับผู้แทนของนิติบุคคล และระหว่างนิติบุคคล หรือผู้แทนของนิติบุคคลกับบุคคลภายนอก โดยอนุโลม