Level 9 Level 11
Level 10

ลักษณะ ๑ หมวด ๒ ส่วนที่ ๖.๓ ลำดับแห่งบุริมสิทธิ


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
มาตรา ๒๗๗ วรรคหนึ่ง
เมื่อมีบุริมสิทธิสามัญหลายรายแย้งกัน ท่านให้ถือว่าบุริมสิทธิทั้งหลายนั้นมีลําดับที่จะให้ผลก่อนหลัง ดังที่ได้เรียงลําดับไว้ในมาตรา ๒๕๓
มาตรา ๒๗๗ วรรคสอง
เมื่อมีบุริมสิทธิสามัญแย้งกับบุริมสิทธิพิเศษ ท่านว่าบุริมสิทธิพิเศษย่อมอยู่ในลําดับก่อน แต่บุริมสิทธิในมูลค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันนั้นย่อมอยู่ในลําดับก่อนในฐานที่จะใช้สิทธินั้นต่อเจ้าหนี้ผู้ได้รับประโยชน์จากการนั้นหมดทุกคนด้วยกัน
มาตรา ๒๗๘ วรรคหนึ่ง
เมื่อมีบุริมสิทธิแย้งกันหลายรายเหนือสังหาริมทรัพย์อันหนึ่งอันเดียวกัน ท่านให้ถือลําดับก่อนหลังดังที่เรียงไว้ต่อไปนี้ คือ (๑) บุริมสิทธิในมูลเช่าอสังหาริมทรัพย์ พักอาศัยในโรงแรมและรับขน (๒) บุริมสิทธิในมูลรักษาสังหาริมทรัพย์ แต่ถ้ามีบุคคลหลายคนเป็นผู้รักษา ท่านว่าผู้ที่รักษาภายหลังอยู่ในลําดับก่อนผู้ที่ได้รักษามาก่อน (๓) บุริมสิทธิในมูลซื้อขายสังหาริมทรัพย์ ค่าเมล็ดพันธุ์ ไม้พันธุ์ หรือปุ๋ย และค่าแรงงานกสิกรรมและอุตสาหกรรม
มาตรา ๒๗๘ วรรคสอง
ถ้าบุคคลผู้ใดมีบุริมสิทธิอยู่ในลําดับเป็นที่หนึ่ง และรู้อยู่ในขณะที่ตนได้ประโยชน์แห่งหนี้มานั้น ว่ายังมีบุคคลอื่นซึ่งมีบุริมสิทธิอยู่ในลําดับที่สองหรือที่สามไซร้ ท่านห้ามมิให้บุคคลผู้นั้นใช้สิทธิในการที่ตนอยู่ในลําดับก่อนนั้นต่อบุคคลอื่นเช่นว่ามา และท่านห้ามมิให้ใช้สิทธินี้ต่อผู้ที่ได้รักษาทรัพย์ไว้ เพื่อประโยชน์แก่บุคคลผู้มีบุริมสิทธิในลําดับที่หนึ่งนั้นเองด้วย
มาตรา ๒๗๘ วรรคสาม
ในส่วนดอกผล ท่านให้บุคคลผู้ได้ทําการงานกสิกรรมอยู่ในลําดับที่หนึ่ง ผู้ส่งเมล็ดพันธุ์ ไม้พันธุ์ หรือปุ๋ย อยู่ในลําดับที่สอง และให้ผู้เช่าที่ดินอยู่ในลําดับที่สาม
มาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ง
เมื่อมีบุริมสิทธิพิเศษแย้งกันหลายรายเหนืออสังหาริมทรัพย์อันหนึ่งอันเดียวกัน ท่านให้ถือลําดับก่อนหลังดังที่ได้เรียงลําดับไว้ในมาตรา ๒๗๓
มาตรา ๒๗๙ วรรคสอง
ถ้าได้ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นั้นสืบต่อกันไปอีกไซร้ ลําดับก่อนหลังในระหว่างผู้ขายด้วยกันนั้น ท่านให้เป็นไปตามลําดับที่ได้ซื้อขายก่อนและหลัง
มาตรา ๒๘๐
เมื่อบุคคลหลายคนมีบุริมสิทธิในลําดับเสมอกันเหนือทรัพย์อันหนึ่งอันเดียวกัน ท่านให้ต่างคนต่างได้รับชําระหนี้เฉลี่ยตามส่วนมากน้อยแห่งจํานวนที่ตนเป็นเจ้าหนี้