1
Ready to learn
ลักษณะ ๑ หมวด ๑ ส่วนที่ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
2
Ready to learn
ลักษณะ ๑ หมวด ๑ ส่วนที่ ๒ การโอนกรรมสิทธิ์
3
Ready to learn
ลักษณะ ๑ หมวด ๒ ส่วนที่ ๑ การส่งมอบ
4
Ready to learn
ลักษณะ ๑ หมวด ๒ ส่วนที่ ๒ ความรับผิดชอบเพื่อชำรุดบ
5
Ready to learn
ลักษณะ ๑ หมวด ๒ ส่วนที่ ๓ ความรับผิดในการรอนสิทธิ
6
Ready to learn
ลักษณะ ๑ หมวด ๒ ส่วนที่ ๔ ข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผ
7
Ready to learn
ลักษณะ ๑ หมวด ๒ หน้าที่ของผู้ซื้อ
8
Ready to learn
ลักษณะ ๑ หมวด ๔ ส่วนที่ ๑ ขายฝาก
9
Ready to learn
ลักษณะ ๑ หมวด ๔ ส่วนที่ ๒ ขายตามตัวอย่าง
10
Ready to learn
ลักษณะ ๑ หมวด ๔ ส่วนที่ ๓ ขายทอดตลาด
11
Ready to learn
ลักษณะ ๒ แลกเปลี่ยน
12
Ready to learn
ลักษณะ ๓ ให้
13
Ready to learn
ลักษณะ ๔ หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
14
Ready to learn
ลักษณะ ๔ หมวด ๒ หน้าที่และความรับผิดชอบ
15
Ready to learn
ลักษณะ ๔ หมวด ๓ หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่า
16
Ready to learn
ลักษณะ ๔ หมวด ๔ ความระงับแห่งสัญญาเช่า
17
Ready to learn
ลักษณะ ๕ เช่าซื้อ
18
Ready to learn
ลักษณะ ๖ จ้างแรงงาน
19
Ready to learn
ลักษณะ ๗ จ้างทำของ
20
Ready to learn
ลักษณะ ๘ รับขน
21
Ready to learn
ลักษณะ ๘ หมวด ๑ รับขนของ
22
Ready to learn
ลักษณะ ๘ หมวด ๒ รับขนคนโดยสาร
23
Ready to learn
ลักษณะ ๙ หมวด ๑ ยืมใช้คงรูป
24
Ready to learn
ลักษณะ ๙ หมวด ๒ ยืมใช้สิ้นเปลือง
25
Ready to learn
ลักษณะ ๑๐ หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
26
Ready to learn
ลักษณะ ๑๐ หมวด ๒ วิธีเฉพาะการฝากเงิน
27
Ready to learn
ลักษณะ ๑๐ หมวด ๓ วิธีเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม
28
Ready to learn
ลักษณะ ๑๑ หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
29
Ready to learn
ลักษณะ ๑๑ หมวด ๒ ผลก่อนชำระหนี้
30
Ready to learn
ลักษณะ ๑๑ หมวด ๓ ผลภายหลังชำระหนี้
31
Ready to learn
ลักษณะ ๑๑ หมวด ๔ ความระงับสิ้นไปแห่งการค้ำประกัน
32
Ready to learn
ลักษณะ ๑๒ หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
33
Ready to learn
ลักษณะ ๑๒ หมวด ๒ สิทธิจำนองครอบเพียงใด
34
Ready to learn
ลักษณะ ๑๒ หมวด ๓ สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนองและ
35
Ready to learn
ลักษณะ ๑๒ หมวด ๔ การบังคับจำนอง
36
Ready to learn
ลักษณะ ๑๒ หมวด ๕ สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย
37
Ready to learn
ลักษณะ ๑๒ หมวด ๖ ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนอง
38
Ready to learn
ลักษณะ ๑๓ หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
39
Ready to learn
ลักษณะ ๑๓ หมวด ๒ สิทธิและหน้าที่ของผู้จำนำและผู้ร
40
Ready to learn
ลักษณะ ๑๓ หมวด ๓ การบังคับจำนำ
41
Ready to learn
ลักษณะ ๑๓ หมวด ๔ ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำ