Level 35 Level 37
Level 36

ลักษณะ ๑๒ หมวด ๕ สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
มาตรา ๗๓๖
ผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจํานองจะไถ่ถอนจํานองก็ได้ ถ้าหากมิได้เป็นตัวลูกหนี้หรือผู้ค้ําประกัน หรือเป็นทายาทของลูกหนี้หรือผู้ค้ําประกัน
มาตรา ๗๓๗
ผู้รับโอนจะไถ่ถอนจํานองเมื่อใดก็ได้ แต่ถ้าผู้รับจํานองได้บอกกล่าวว่าจะบังคับจํานอง ผู้รับโอนต้องไถ่ถอนจํานองภายในหกสิบวันนับแต่วันรับคําบอกกล่าว
มาตรา ๗๓๘ วรรคหนึ่ง
ผู้รับโอนซึ่งประสงค์จะไถ่ถอนจํานองต้องบอกกล่าวความประสงค์นั้นแก่ผู้เป็นลูกหนี้ชั้นต้น และต้องส่งคําเสนอไปยังบรรดาเจ้าหนี้ที่ได้จดทะเบียน ไม่ว่าในทางจํานองหรือประการอื่น ว่าจะรับใช้เงินให้เป็นจํานวนอันสมควรกับราคาทรัพย์สินนั้น
มาตรา ๗๓๘ วรรคสอง
คําเสนอนั้นให้แจ้งข้อความทั้งหลายต่อไปนี้ คือ (๑) ตําแหน่งแหล่งที่และลักษณะแห่งทรัพย์สินซึ่งจํานอง (๒) วันซึ่งโอนกรรมสิทธิ์ (๓) ชื่อเจ้าของเดิม (๔) ชื่อและภูมิลําเนาของผู้รับโอน (๕) จํานวนเงินที่เสนอว่าจะใช้ (๖) คํานวณยอดจํานวนเงินที่ค้างชําระแก่เจ้าหนี้คนหนึ่ง ๆ รวมทั้งอุปกรณ์และจํานวนเงินที่จะจัดเป็นส่วนใช้แก่บรรดาเจ้าหนี้ตามลําดับกัน
มาตรา ๗๓๘ วรรคสาม
อนึ่ง ให้คัดสําเนารายงานจดทะเบียนของเจ้าพนักงานในเรื่องทรัพย์สินซึ่งจํานองนั้น อันเจ้าพนักงานรับรองว่าเป็นสําเนาถูกถ้วนสอดส่งไปด้วย
มาตรา ๗๓๙
ถ้าเจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดไม่ยอมรับคําเสนอ เจ้าหนี้คนนั้นต้องฟ้องคดีต่อศาลภายในเดือนหนึ่งนับแต่วันมีคําเสนอเพื่อให้ศาลพิพากษาสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งจํานองนั้น แต่ว่าเจ้าหนี้นั้นจะต้องปฏิบัติการดังจะกล่าวต่อไปนี้ด้วย คือ (๑) ออกเงินทดรองค่าฤชาธรรมเนียมการขายทอดตลาด (๒) ต้องเข้าสู้ราคาเอง หรือแต่งคนเข้าสู้ราคาเป็นจํานวนเงินสูงกว่าที่ผู้รับโอนเสนอจะใช้ (๓) บอกกล่าวการที่ตนไม่ยอมนั้นให้ผู้รับโอนและเจ้าหนี้คนอื่น ๆ บรรดาได้จดทะเบียน กับทั้งเจ้าของทรัพย์คนก่อนและลูกหนี้ชั้นต้นทราบด้วย
มาตรา ๗๔๐
ถ้าขายทอดตลาดได้เงินจํานวนสุทธิล้ําจํานวนเงินที่ผู้รับโอนเสนอว่าจะใช้ ท่านให้ผู้รับโอนเป็นผู้ออกใช้ค่าฤชาธรรมเนียมในการขายทอดตลาด ถ้าได้ไม่ถึงล้ําจํานวน ท่านให้เจ้าหนี้ผู้ร้องขอให้ขายทอดตลาดเป็นผู้ออก
มาตรา ๗๔๑
เมื่อเจ้าหนี้ทั้งหลายได้สนองรับคําเสนอทั่วทุกคนแล้ว โดยแสดงออกชัดหรือโดยปริยายก็ดี ท่านว่าจํานองหรือบุริมสิทธิก็เป็นอันไถ่ถอนได้ด้วยผู้รับโอนใช้เงิน หรือวางเงินตามจํานวนที่เสนอจะใช้แทนการชําระหนี้
มาตรา ๗๔๒ วรรคหนึ่ง
ถ้าการบังคับจํานองก็ดี ถอนจํานองก็ดี เป็นเหตุให้ทรัพย์สินซึ่งจํานองหลุดมือไปจากบุคคลผู้ได้ทรัพย์สินนั้นไว้แต่ก่อนไซร้ ท่านว่าการที่ทรัพย์สินหลุดมือไปเช่นนั้นหามีผลย้อนหลังไม่ และบุริมสิทธิทั้งหลายของเจ้าหนี้แห่งผู้ที่ทรัพย์หลุดมือไปอันมีอยู่เหนือทรัพย์สินและได้จดทะเบียนไว้นั้น ก็ย่อมเข้าอยู่ในลําดับหลังบุริมสิทธิอันเจ้าหนี้ของผู้จํานอง หรือเจ้าของคนก่อนได้จดทะเบียนไว้
มาตรา ๗๔๒ วรรคสอง
ในกรณีเช่นนี้ ถ้าสิทธิใด ๆ อันมีอยู่เหนือทรัพย์สินซึ่งจํานองเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลผู้ได้ทรัพย์สินซึ่งจํานองไว้แต่ก่อนได้ระงับไปแล้วด้วยเกลื่อนกลืนกันในขณะที่ได้ทรัพย์สินนั้นมาไซร้ สิทธินั้นท่านให้กลับคืนมาเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลผู้นั้นได้อีก ในเมื่อทรัพย์สินซึ่งจํานองกลับหลุดมือไป
มาตรา ๗๔๓
ถ้าผู้รับโอนได้ทําให้ทรัพย์สินซึ่งจํานองเสื่อมราคาลงเพราะการกระทําหรือความประมาทเลินเล่อแห่งตน เป็นเหตุให้เจ้าหนี้ทั้งหลายผู้มีสิทธิจํานองหรือบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินนั้นต้องเสียหายไซร้ ท่านว่าผู้รับโอนจะต้องรับผิดเพื่อความเสียหายนั้น อย่างไรก็ดี อันผู้รับโอนจะเรียกเอาเงินจํานวนใด ๆ ซึ่งตนได้ออกไป หรือเรียกให้ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ตนได้ทําให้ทรัพย์สินดีขึ้นนั้น ท่านว่าหาอาจจะเรียกได้ไม่ เว้นแต่ที่เป็นการทําให้ทรัพย์สินนั้นงอกราคาขึ้น และจะเรียกได้เพียงเท่าจํานวนราคาที่งอกขึ้นเมื่อขายทอดตลาดเท่านั้น