Level 9 Level 11
Level 10

ลักษณะ ๓ หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
มาตรา ๑๖๔๖
บุคคลใดจะแสดงเจตนาโดยพินัยกรรมกําหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินของตนเอง หรือในการต่าง ๆ อันจะให้เกิดเป็นผลบังคับได้ตามกฎหมายเมื่อตนตายก็ได้
มาตรา ๑๖๔๗
การแสดงเจตนากําหนดการเผื่อตายนั้นย่อมทําได้ด้วยคําสั่งครั้งสุดท้ายกําหนดไว้ในพินัยกรรม
มาตรา ๑๖๔๘
พินัยกรรมนั้นต้องทําตามแบบซึ่งระบุไว้ในหมวด ๒ แห่งลักษณะนี้
มาตรา ๑๖๔๙ วรรคหนึ่ง
ผู้จัดการมรดกซึ่งผู้ตายตั้งไว้ย่อมมีอํานาจและหน้าที่ในอันที่จะจัดการทําศพของผู้ตาย เว้นแต่ผู้ตายจะได้ตั้งบุคคลอื่นไว้โดยเฉพาะให้จัดการดังว่านั้น
มาตรา ๑๖๔๙ วรรคสอง
ถ้าผู้ตายมิได้ตั้งผู้จัดการมรดกหรือบุคคลใดไว้ให้เป็นผู้จัดการทําศพ หรือทายาทมิได้มอบหมายตั้งให้บุคคลใดเป็นผู้จัดการทําศพ บุคคลผู้ได้รับทรัพย์มรดกโดยพินัยกรรมหรือโดยสิทธิโดยธรรมเป็นจํานวนมากที่สุด เป็นผู้มีอํานาจและตกอยู่ในหน้าที่ต้องจัดการทําศพ เว้นแต่ศาลจะเห็นเป็นการสมควรตั้งบุคคลอื่นให้จัดการเช่นนั้น ในเมื่อบุคคลผู้มีส่วนได้เสียคนใดคนหนึ่งร้องขอขึ้น
มาตรา ๑๖๕๐ วรรคหนึ่ง
ค่าใช้จ่ายเกิดมีหนี้เป็นคุณแก่บุคคลใดในการจัดการทําศพนั้น ให้เรียกเอาได้ตามบุริมสิทธิที่ระบุไว้ในมาตรา ๒๕๓ (๒) แห่งประมวลกฎหมายนี้
มาตรา ๑๖๕๐ วรรคสอง
ถ้าการจัดการทําศพ ต้องชักช้าไปด้วยประการใด ๆ ให้บุคคลผู้มีอํานาจตามความในมาตราก่อนกันเงินเป็นจํานวนอันสมควรจากสินทรัพย์แห่งกองมรดกเพื่อใช้ในการนี้ โดยให้บุคคลผู้มีส่วนได้เสียคนใดคนหนึ่งร้องต่อศาลได้ในกรณีที่ไม่ตกลงหรือคัดค้านการกันเงินจํานวนนั้น
มาตรา ๑๖๕๐ วรรคสาม
กรณีจะเป็นอย่างไรก็ตาม เงินค่าใช้จ่าย หรือเงินที่กันไว้อันเกี่ยวกับการจัดการทําศพนั้น ให้กันไว้ได้แต่เพียงจํานวนตามสมควรแก่ฐานะในสมาคมของผู้ตาย แต่จะต้องไม่เป็นการเสื่อมเสียต่อสิทธิของเจ้าหนี้ของผู้ตาย
มาตรา ๑๖๕๑ วรรคหนึ่ง (๑)
ภายใต้บังคับบทบัญญัติลักษณะ ๔ (๑) เมื่อตามข้อกําหนดพินัยกรรม บุคคลใดมีสิทธิที่จะได้รับทรัพย์มรดกทั้งหมดของเจ้ามรดก หรือตามเศษส่วน หรือตามส่วนที่เหลือแห่งทรัพย์มรดก ซึ่งมิได้แยกไว้ต่างหากเป็นพิเศษจากกองมรดก บุคคลนั้นเรียกว่าผู้รับพินัยกรรมลักษณะทั่วไป และมีสิทธิและความรับผิดเช่นเดียวกับทายาทโดยธรรม
มาตรา ๑๖๕๑ วรรคหนึ่ง (๒)
ภายใต้บังคับบทบัญญัติลักษณะ ๔ (๒) เมื่อตามข้อกําหนดพินัยกรรม บุคคลใดมีสิทธิที่จะได้รับทรัพย์สินเฉพาะสิ่งเฉพาะอย่าง ซึ่งเจาะจงไว้โดยเฉพาะ หรือแยกไว้ต่างหากเป็นพิเศษจากกองมรดก บุคคลนั้นเรียกว่า ผู้รับพินัยกรรมลักษณะเฉพาะ และมีสิทธิและความรับผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเท่านั้น
มาตรา ๑๖๕๑ วรรคสอง
ในกรณีที่มีข้อสงสัย ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้รับพินัยกรรมเป็นผู้รับพินัยกรรมลักษณะเฉพาะ
มาตรา ๑๖๕๒
บุคคลผู้อยู่ในความปกครองนั้น จะทําพินัยกรรมยกทรัพย์มรดกของตนให้แก่ผู้ปกครองหรือคู่สมรส บุพการี หรือผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องของผู้ปกครองไม่ได้จนกว่าผู้ปกครองจะได้ทําคําแถลงการณ์ปกครองตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๕๗๗ และมาตราต่อ ๆ ไป แห่งประมวลกฎหมายนี้เสร็จสิ้นแล้ว
มาตรา ๑๖๕๓ วรรคหนึ่ง
ผู้เขียน หรือพยานในพินัยกรรมจะเป็นผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมนั้นไม่ได้
มาตรา ๑๖๕๓ วรรคสอง
ให้ใช้บทบัญญัติในวรรคก่อนบังคับแก่คู่สมรสของผู้เขียนหรือพยานในพินัยกรรมด้วย
มาตรา ๑๖๕๓ วรรคสาม
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้จดข้อความแห่งพินัยกรรมที่พยานนํามาแจ้งตามมาตรา ๑๖๖๓ ให้ถือว่าเป็นผู้เขียนพินัยกรรมตามความหมายแห่งมาตรานี้
มาตรา ๑๖๕๔ วรรคหนึ่ง
ความสามารถของผู้ทําพินัยกรรมนั้นให้พิจารณาแต่ในเวลาที่ทําพินัยกรรมเท่านั้น
มาตรา ๑๖๕๔ วรรคสอง
ความสามารถของผู้รับพินัยกรรมนั้น ให้พิจารณาแต่ในเวลาที่ผู้ทําพินัยกรรมตายเท่านั้น