Level 15 Level 17
Level 16

ลักษณะ ๔ หมวด ๑ ผู้จัดการมรดก


38 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
มาตรา ๑๗๑๑
ผู้จัดการมรดกนั้นรวมตลอดทั้งบุคคลที่ตั้งขึ้นโดยพินัยกรรมหรือโดยคําสั่งศาล
มาตรา ๑๗๑๒ (๑)
ผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรมอาจตั้งขึ้นได้ (๑) โดยผู้ทําพินัยกรรมเอง
มาตรา ๑๗๑๒ (๒)
ผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรมอาจตั้งขึ้นได้ (๒) โดยบุคคลซึ่งระบุไว้ในพินัยกรรม ให้เป็นผู้ตั้ง
มาตรา ๑๗๑๓ วรรคหนึ่ง (๑)
ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการจะร้องต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกก็ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ (๑) เมื่อเจ้ามรดกตาย ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมได้สูญหายไป หรืออยู่นอกราชอาณาเขต หรือเป็นผู้เยาว์
มาตรา ๑๗๑๓ วรรคหนึ่ง (๒)
ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการจะร้องต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกก็ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ (๒) เมื่อผู้จัดการมรดกหรือทายาทไม่สามารถ หรือไม่เต็มใจที่จะจัดการ หรือมีเหตุขัดข้องในการจัดการ หรือในการแบ่งปันมรดก
มาตรา ๑๗๑๓ วรรคหนึ่ง (๓)
ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการจะร้องต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกก็ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ (๓) เมื่อข้อกําหนดพินัยกรรมซึ่งตั้งผู้จัดการมรดกไว้ไม่มีผลบังคับได้ด้วยประการใด ๆ
มาตรา ๑๗๑๓ วรรคสอง
การตั้งผู้จัดการมรดกนั้น ถ้ามีข้อกําหนดพินัยกรรมก็ให้ศาลตั้งตามข้อกําหนดพินัยกรรม และถ้าไม่มีข้อกําหนดพินัยกรรม ก็ให้ศาลตั้งเพื่อประโยชน์แก่กองมรดกตามพฤติการณ์และโดยคํานึงถึงเจตนาของเจ้ามรดก แล้วแต่ศาลจะเห็นสมควร
มาตรา ๑๗๑๔
เมื่อศาลตั้งให้ผู้ใดเป็นผู้จัดการมรดกเพื่อการใดโดยเฉพาะ ผู้นั้นไม่จําต้องทําบัญชีทรัพย์มรดก เว้นแต่จะจําเป็นเพื่อการนั้น หรือศาลสั่งให้ทํา
มาตรา ๑๗๑๕ วรรคหนึ่ง
ผู้ทําพินัยกรรมจะตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนให้เป็นผู้จัดการมรดกก็ได้
มาตรา ๑๗๑๕ วรรคสอง
เว้นแต่จะมีข้อกําหนดไว้ในพินัยกรรมเป็นอย่างอื่น ถ้ามีผู้จัดการมรดกหลายคน แต่ผู้จัดการเหล่านั้นบางคนไม่สามารถ หรือไม่เต็มใจที่จะจัดการ และยังมีผู้จัดการมรดกเหลืออยู่แต่คนเดียว ผู้นั้นมีสิทธิที่จะจัดการมรดกได้โดยลําพัง แต่ถ้ามีผู้จัดการมรดกเหลืออยู่หลายคน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้จัดการเหล่านั้นแต่ละคนจะจัดการโดยลําพังไม่ได้
มาตรา ๑๗๑๖
หน้าที่ผู้จัดการมรดกที่ศาลตั้ง ให้เริ่มนับแต่วันที่ได้ฟังหรือถือว่าได้ฟังคําสั่งศาลแล้ว
มาตรา ๑๗๑๗ วรรคหนึ่ง
ในเวลาใด ๆ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่เจ้ามรดกตาย แต่ต้องเป็นเวลาภายหลังที่เจ้ามรดกตายแล้วสิบห้าวัน ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียคนใดคนหนึ่ง จะแจ้งความถามไปยังผู้ที่ถูกตั้งเป็นผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรมว่าจะรับเป็นผู้จัดการมรดกหรือไม่ก็ได้
มาตรา ๑๗๑๗ วรรคสอง
ถ้าผู้ที่ได้รับแจ้งความมิได้ตอบรับเป็นผู้จัดการมรดกภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันรับแจ้งความนั้น ให้ถือว่าผู้นั้นปฏิเสธ แต่การรับเป็นผู้จัดการมรดกนั้น จะทําภายหลังหนึ่งปีนับแต่วันที่เจ้ามรดกตายไม่ได้ เว้นแต่ศาลจะอนุญาต
มาตรา ๑๗๑๘ (๑)
บุคคลต่อไปนี้จะเป็นผู้จัดการมรดกไม่ได้ (๑) ผู้ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ
มาตรา ๑๗๑๘ (๒)
บุคคลต่อไปนี้จะเป็นผู้จัดการมรดกไม่ได้ (๒) บุคคลวิกลจริต หรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ
มาตรา ๑๗๑๘ (๓)
บุคคลต่อไปนี้จะเป็นผู้จัดการมรดกไม่ได้ (๓) บุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนล้มละลาย
มาตรา ๑๗๑๙
ผู้จัดการมรดกมีสิทธิและหน้าที่ที่จะทําการอันจําเป็น เพื่อให้การเป็นไปตามคําสั่งแจ้งชัดหรือโดยปริยายแห่งพินัยกรรม และเพื่อจัดการมรดกโดยทั่วไป หรือเพื่อแบ่งปันทรัพย์มรดก
มาตรา ๑๗๒๐
ผู้จัดการมรดกต้องรับผิดต่อทายาทตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๘๐๙ ถึง ๘๑๒, ๘๑๙, ๘๒๓ แห่งประมวลกฎหมายนี้โดยอนุโลม และเมื่อเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ใช้มาตรา ๘๓๑ บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๗๒๑
ผู้จัดการมรดกไม่มีสิทธิที่จะได้รับบําเหน็จจากกองมรดก เว้นแต่พินัยกรรม หรือทายาทโดยจํานวนข้างมากจะได้กําหนดให้ไว้
มาตรา ๑๗๒๒
ผู้จัดการมรดกจะทํานิติกรรมใด ๆ ซึ่งตนมีส่วนได้เสียเป็นปฏิปักษ์ต่อกองมรดกหาได้ไม่ เว้นแต่พินัยกรรมจะได้อนุญาตไว้ หรือได้รับอนุญาตจากศาล
มาตรา ๑๗๒๓
ผู้จัดการมรดกต้องจัดการโดยตนเอง เว้นแต่จะทําการโดยตัวแทนได้ตามอํานาจที่ให้ไว้ชัดแจ้งหรือโดยปริยายในพินัยกรรม หรือโดยคําสั่งศาล หรือในพฤติการณ์เพื่อประโยชน์แก่กองมรดก
มาตรา ๑๗๒๔ วรรคหนึ่ง
ทายาทย่อมมีความผูกพันต่อบุคคลภายนอกในกิจการทั้งหลายอันผู้จัดการมรดกได้ทําไปภายในขอบอํานาจในฐานะที่เป็นผู้จัดการมรดก
มาตรา ๑๗๒๔ วรรคสอง
ถ้าผู้จัดการมรดกเข้าทํานิติกรรมกับบุคคลภายนอก โดยเห็นแก่ทรัพย์สินอย่างใด ๆ หรือประโยชน์อย่างอื่นใด อันบุคคลภายนอกได้ให้ หรือได้ให้คํามั่นว่าจะให้เป็นลาภส่วนตัว ทายาทหาต้องผูกพันไม่ เว้นแต่ทายาทจะได้ยินยอมด้วย
มาตรา ๑๗๒๕
ผู้จัดการมรดกต้องสืบหาโดยสมควรซึ่งตัวผู้มีส่วนได้เสียและแจ้งไปให้ทราบถึงข้อกําหนดพินัยกรรมที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียนั้นภายในเวลาอันสมควร
มาตรา ๑๗๒๖
ถ้าผู้จัดการมรดกมีหลายคน การทําการตามหน้าที่ของผู้จัดการมรดกนั้นต้องถือเอาเสียงข้างมาก เว้นแต่จะมีข้อกําหนดพินัยกรรมเป็นอย่างอื่น ถ้าเสียงเท่ากัน เมื่อผู้มีส่วนได้เสียร้องขอ ก็ให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาด
มาตรา ๑๗๒๗ วรรคหนึ่ง
ผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งคนใดจะร้องขอให้ศาลสั่งถอนผู้จัดการมรดก เพราะเหตุผู้จัดการมรดกละเลยไม่ทําการตามหน้าที่ หรือเพราะเหตุอย่างอื่นที่สมควรก็ได้ แต่ต้องร้องขอเสียก่อนที่การปันมรดกเสร็จสิ้นลง
มาตรา ๑๗๒๗ วรรคสอง
แม้ถึงว่าจะได้เข้ารับตําแหน่งแล้วก็ดี ผู้จัดการมรดกจะลาออกจากตําแหน่งโดยมีเหตุอันสมควรก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากศาล
มาตรา ๑๗๒๘ (๑)
ผู้จัดการมรดกต้องลงมือจัดทําบัญชีทรัพย์มรดกภายในสิบห้าวัน (๑) นับแต่เจ้ามรดกตาย ถ้าในขณะนั้นผู้จัดการมรดกได้รู้ถึงการตั้งแต่งตามพินัยกรรมที่มอบหมายไว้แก่ตน หรือ
มาตรา ๑๗๒๘ (๒)
ผู้จัดการมรดกต้องลงมือจัดทําบัญชีทรัพย์มรดกภายในสิบห้าวัน (๒) นับแต่วันที่เริ่มหน้าที่ผู้จัดการมรดกตามมาตรา ๑๗๒๖ ในกรณีที่ศาลตั้งเป็นผู้จัดการมรดก หรือ
มาตรา ๑๗๒๘ (๓)
ผู้จัดการมรดกต้องลงมือจัดทําบัญชีทรัพย์มรดกภายในสิบห้าวัน (๓) นับแต่วันที่ผู้จัดการมรดกรับเป็นผู้จัดการมรดกในกรณีอื่น
มาตรา ๑๗๒๙ วรรคหนึ่ง
ผู้จัดการมรดกต้องจัดทําบัญชีทรัพย์มรดกให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือนนับแต่เวลาที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๗๒๘ แต่กําหนดเวลานี้ เมื่อผู้จัดการมรดกร้องขอก่อนสิ้นกําหนดเวลาหนึ่งเดือน ศาลจะอนุญาตให้ขยายต่อไปอีกก็ได้
มาตรา ๑๗๒๙ วรรคสอง
บัญชีนั้นต้องทําต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคน ซึ่งต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกองมรดกนั้นด้วย
มาตรา ๑๗๒๙ วรรคสาม
บุคคลซึ่งจะเป็นพยานในการทําพินัยกรรมไม่ได้ตามมาตรา ๑๖๗๐ จะเป็นพยานในการทําบัญชีใด ๆ ที่ต้องทําขึ้นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ไม่ได้
มาตรา ๑๗๓๐
ให้นํามาตรา ๑๕๖๓, ๑๕๖๔ วรรค ๑ และ ๒ และ ๑๕๖๕ แห่งประมวลกฎหมายนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในระหว่างทายาทกับผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรมและในระหว่างศาลกับผู้จัดการมรดกที่ศาลตั้ง
มาตรา ๑๗๓๑
ถ้าผู้จัดการมรดกมิได้จัดทําบัญชีภายในเวลาและตามแบบที่กําหนดไว้ หรือถ้าบัญชีนั้นไม่เป็นที่พอใจแก่ศาล เพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือการทุจริต หรือความไม่สามารถอันเห็นประจักษ์ของผู้จัดการมรดก ศาลจะถอนผู้จัดการมรดกเสียก็ได้
มาตรา ๑๗๓๒
ผู้จัดการมรดกต้องจัดการตามหน้าที่และทํารายงานแสดงบัญชีการจัดการและแบ่งปันมรดกให้เสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๗๒๘ เว้นแต่ผู้ทําพินัยกรรม ทายาทโดยจํานวนข้างมาก หรือศาลจะได้กําหนดเวลาให้ไว้เป็นอย่างอื่น
มาตรา ๑๗๓๓ วรรคหนึ่ง
การให้อนุมัติ การปลดเปลื้องความรับผิด หรือข้อตกลงอื่น ๆ อันเกี่ยวกับรายงานแสดงบัญชีการจัดการมรดกดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๗๓๒ นั้น จะสมบูรณ์ต่อเมื่อรายงานแสดงบัญชีนั้นได้ส่งมอบล่วงหน้าแก่ทายาทพร้อมด้วยเอกสารอันเกี่ยวกับการนั้นไม่น้อยกว่าสิบวันก่อนแล้ว
มาตรา ๑๗๓๓ วรรคสอง
คดีเกี่ยวกับการจัดการมรดกนั้น มิให้ทายาทฟ้องเกินกว่าห้าปีนับแต่การจัดการมรดกสิ้นสุดลง