Level 20 Level 22
Level 21

1801 ☆ 1900


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
en flygtning
a refugee [not flytning]
en ane
a forefather
at ane
to guess, suspect [not gætte]
at afhænge
to depend
en kandidat
a candidate
hermed
hereby [not herved]
omvendt
reverse, opposite
kulturel
cultural
en sektor
a sector [not sektion]
at resultere
to result
et ur
a clock
en nabo
a neighbor
et lovforslag
a bill (draft of a law) [not regning]
bæredygtig
sustainable
en dommer
a judge, magistrate, referee
stolt
proud
at efterlade
to leave behind
et klima
a climate
at drømme
to dream
en øst
an east
vestlig
western
en operation
an operation [not drift]
ovenstående
above (that what is stated above) [not ovenfor, ovennævnt, over, sidstnævnte]
en søvn
a sleep
seriøs
serious [not alvorlig]
et møbel
a furniture
fremmed
foreign, strange [not udenlandsk]
et metal
a metal
imens
meanwhile [not mellem, imellem]
en bemærkning
a remark, comment [not kommentar, seddel, notat, skriv]
almen
public, common [not offentlig, almindelig, almindelighed, ordinær]
herfra
from here
hvori
wherein
at adskille
to separate, differentiate [not skille]
ærlig
honest
en træner
a coach
(et) Grønland
Greenland
et brød
a bread
passende
appropriate, suitable [not hensigtsmæssig, tilpas, velegnet, udmærket]
et Folkeparti
a People's Party
en indkomst
an income [not indtægt, udkomme, indsamling]
sædvanlig
usual
en kørsel
a driving (act of driving)
berømt
famous [not kendt, fremtrædende, bekendt]
en taske
a bag [not pose]
en fornemmelse
a sensation, feeling [not følelse, anelse]
kedelig
boring
at varetage
to handle [not håndtere]
at indsætte
to deposit, insert [not indbetale]
en administration
an administration
at udbetale
to pay, pay out, disburse [not betale]
en optagelse
a recording [not rekord, plade]
synlig
visible
et pres
a pressure [not tryk, presse]
et klæde
a cloth [not klud, stof, tøj]
at klæde
to suit, become, be fitting for
en hær
an army
at begå
to commit [not forpligte]
en meddelelse
an announcement, message [not melding, udmelding, bekendtgørelse, opslag, budskab, besked, bud, sms]
at overleve
to survive
en udtalelse
a statement [not angivelse, udsagn, en udtale, opgørelse]
et show
a show [not forestilling]
fremragende
excellent, outstanding [not glimrende]
en afslutning
an end, finale [not ende, slutning]
at lancere
to launch [not igangsætte]
en kjole
a dress
en påstand
an assertion, claim
at risikere
to risk
en installation
an installation [not opsætning, montering, anlæg]
våd
wet
at forhandle
to negotiate
imponerende
impressive
et kim
a germ, seeds
en skuespiller
an actor [not aktør]
at rive
to rake, grate, scratch, tear, rip
finansiel
financial
afsted
going, off (lit.: out of or from (a) place)
et bad
a bath [not badeværelse]
at indbygge
to build in, integrate
en mælk
a milk
et tilbehør
an accessory
en indsigt
an insight [not indblik]
et sukker
a sugar
en sjæl
a soul
en vision
a vision [not syn]
at vaske
to wash
radikal
radical
at spænde
to strap, gird, fasten
en arkitekt
an architect
et lager
a stock [not inventar]
en hals
a throat, neck
en ordre
an order [not orden, bestilling, rækkefølge, kendelse, ordning]
en fisse
a pussy
en turnering
a tournament
at udfylde
to fill out, fill in, complete
at afgive
to submit, hand over [not indsende, indgive, forelægge, indbringe, aflevere, fremsat, fremlægge]
en borgmester
a mayor
grå
grey
et fængsel
a prison
et amt
a county