Level 26 Level 28
Level 27

2401 ☆ 2500


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
et skud
a shot
en vært
a host, landlord [not værd]
en tilknytning
a link, connection, tie [not link, forbindelse, tilslutning, sammenhæng, led]
herved
hereby [not hermed]
hør
hear!
en kæde
a chain
smal
narrow [not snæver, trang]
at vælte
to overthrow, tumble
at begrave
to bury
en tiltale
an indictment, criminal charge
at tiltale
to appeal, charge [not appellere]
at rydde
to clear, empty
en rådgiver
an adviser
en sammenligning
a comparison
en revolution
a revolution
en mur
a wall [not væg]
en fremstilling
a manufacturing, production
hvorledes
how, in what manner [not hvordan]
at drøfte
to discuss [not diskutere]
at garantere
to guarantee
en vinkel
an angle
en kræft
(a) cancer (illness)
en ungdom
a youth
at afprøve
to test [not overtog, prøve, forsøge]
at isolere
to isolate
at udløse
to trigger
en skål
a bowl, cup; toast, health
at påbegynde
to start, initiate [not starte, begynde, tiltræde, indvie, indlede, igangsætte, iværksætte]
et græs
a grass
en markedsføring
a marketing [not marked, torv]
at observere
to observe [not iagttage]
et indkomstår
a tax year, financial year
at tåle
to endure
musikalsk
musical
snarere
rather [not heller, hellere]
at udskrive
to print [not printe]
en socialdemokrat
a social democrat
at omgive
to surround
innovativ
innovative
en pårørende
a lose relative, next of kin
at vække
to wake, arouse [not vågne]
en tilværelse
an existence [not eksistens]
et knæ
a knee
en mester
a master
avanceret
advanced
en atmosfære
an atmosphere [not stemning]
et individ
an individual
at slappe
to relax [not afslappe]
skæv
oblique, slanting, distorted, skew
at kritisere
to criticize
en dej
a dough, paste
jævn
even, level; smooth [not endda, endog, sågar]
en forpligtelse
an obligation
et fedt
a fat, grease
streng
strict, severe
en kalender
a calendar
en bonus
a bonus
udmærket
bully (very good), felicitous (well chosen) [not passende, tilpas, velegnet]
ydre
external, outside, outer [not ekstern, udvendig, udenfor, ude]
et nyhedsbrev
a newsletter
en terrasse
a terrace
en bakterie
a bacterium
et sølv
a silver [not flis]
usædvanlig
unusual [not ualmindelig]
en investor
an investor
en stribe
a stripe
en ild
a fire [not brand, bål]
herom
thereon, here about, to this effect [not herpå]
alting
everything (noun n.: Althing ~ Icelandic parliament)
at rådgive
to advise [not råde]
at kommunikere
to communicate [not formidle]
en kapital
a capital [not hovedstad]
japansk
Japanese
en pointe
a tag line, slogan
en fotograf
a photographer
en straf
a punishment
(et) Storbritannien
Great Britain
en præsentation
a presentation [not oplæg]
en overraskelse
a surprise
at droppe
to drop, dump [not falde, slippe]
permanent
permanently
at offentliggøre
to publish, announce [not udgive, udkomme, publicere, udstede, melde]
en opløsning
a dissolution, solution, resolution
visuel
visual
en åbning
an opening
en bøn
a prayer
et arbejdsmiljø
a work environment
falsk
fake, false
et tæppe
a blanket, carpet, rug
en facilitet
a facility
en kerne
a core; seed
et kvartal
a quarter (three-month period) [not kvarter, bydel]
en/et website
a web site
en renovering
a renovation
en læsning
a reading
et fænomen
a phenomena
en definition
a definition
en ære
(a) honor
at ære
to honor [not indfri]
en underholdning
an entertainment