Level 39 Level 41
Level 40

3701 ☆ 3800


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
at sortere
to sort
åh
oh!
en udstrækning
an extent [not omfang]
et bryggeri
a brewery
at undertegne
to sign [not underskrive]
en udflugt
an excursion, trip
en rude
a window, pane, square [not vindue]
en projektleder
a project manager
en indberetning
a reporting
en agent
an agent
en forsendelse
a shipping; shipment, dispatch
israelsk
Israeli
en overbevisning
a belief
aldeles
all, totally, wholly [not samtlige, alt, al, enhver]
en match
a match
en påske
(an) Easter (Christian holiday)
varig
lasting, enduring
en invitation
an invitation
en feedback
a feedback
en gerning
an act, action, deed; business [not aktion, handling, business, forretning, koncern, erhvervsliv, branche, sag, bedrift, firma, virksomhed]
en anvisning
a direction, draft [not retning, led]
at præstere
to perform, manage [not udføre]
en julegave
a Christmas present
en forurening
a pollution
(en) Mellemøsten
(a) Middle East
vanvittig
crazy, insane
dagpenge
(an) unemployment benefit (pl.) [not kontanthjælp, gavn]
at gavne
to benefit
(et) Schweiz
Switzerland
at forsikre
to assure, affirm
en officer
an officer [not embedsmand]
krævende
demanding, testing
en bilist
a driver [not chauffør, kører, fører]
en intention
an intention [not hensigt, hensyn]
at opvarme
to heat, fire
en lynlås
a zipper
at undvære
to do without
en saft
a juice
at forbeholde
to reserve, retain [not reserve]
hvorimod
whereas
et barnebarn
a grandchild
at svække
to weaken
inklusive
including [not inklusiv, heriblandt]
en camping
a camping
at indbyde
to invite [not invitere]
en bæredygtighed
a sustainability
et laboratorium
a laboratory
at nedbryde
to break down, decompose
at overskride
to exceed [not overstige]
en kommando
a command [not bud]
at indspille
to record [not optage, registrere]
socialdemokratisk
social democratic
en transaktion
a transaction
at æde
to eat [not spise]
Færøerne
Faroe Islands
en deciliter
a deciliter
en funktionalitet
a functionality
at hyre
to hire
en negl
a nail [not søm]
en justering
an adjustment
at forsætte
to continue [not fortsætte, videreføre]
at ignorere
to ignore
en skulptur
a sculpture
heriblandt
including [not inklusiv, inklusive]
en dessert
a dessert
en disk
a counter
fortrolig
confidential
en opstilling
a lineup, set-up
en svaghed
a weakness
en kalorie
a calorie
rustfri
stainless
enlig
single [not enkelt, ugift]
aggressiv
aggressive
et domæne
a domain
en journal
a journal [not tidsskrift]
et tivoli
a funfair
bagud
backward
en frost
a frost
at parkere
to park
en flugt
an escape
en gudstjeneste
a worship, church service
et afkast
a return [not retur, gengæld]
et katalog
a catalog
et løft
a lift
en tilfredshed
a satisfaction
en betjening
a service [not tjenesteydelse]
at opsige
to quit, terminate [not ophøre, stop, indstille, stoppe, standse]
en opposition
an opposition
et snit
a cut [not klip]
morsom
funny [not sjov, skæg]
at underlagt
to be subjected to sth
en tilpasning
an adaptation
at tiltræde
to begin, join, assume a (new) post [not begynde, påbegynde, starte]
en distance
a distance [not afstand]
lodret
vertical
et sekretariat
a secretariat
et underlag
a substratum, a layer put beneath sth [not lag]
intim
intimate
spændt
excited [not begejstret]
at udtage
to take, select [not tage]