Level 5 Level 7
Level 6

ลักษณะ ๑๑ หมวด ๑ ความผิดต่อเสรีภาพ


35 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
มาตรา ๓๐๙ วรรคหนึ่ง
ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทําการใด ไม่กระทําการใด หรือจํายอมต่อสิ่งใด โดยทําให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั้นเองหรือของผู้อื่น หรือโดยใช้กําลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทําการนั้น ไม่กระทําการนั้นหรือจํายอมต่อสิ่งนั้น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๐๙ วรรคสอง
ถ้าความผิดตามวรรคแรกได้กระทําโดยมีอาวุธ หรือโดยร่วมกระทําความผิดด้วยกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป หรือได้กระทําเพื่อให้ผู้ถูกข่มขืนใจทํา ถอน ทําให้เสียหาย หรือทําลายเอกสารสิทธิอย่างใด ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๐๙ วรรคสาม
ถ้ากระทําโดยอ้างอํานาจอั้งยี่หรือซ่องโจร ไม่ว่าอั้งยี่หรือซ่องโจรนั้นจะมีอยู่หรือไม่ ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท
มาตรา ๓๑๐ วรรคหนึ่ง
ผู้ใดหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น หรือกระทําด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๑๐ วรรคสอง
ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคแรก เป็นเหตุให้ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวถูกกักขังหรือต้องปราศจากเสรีภาพในร่างกายนั้นถึงแก่ความตาย หรือรับอันตรายสาหัส ผู้กระทําต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๙๐ มาตรา ๒๙๗ หรือมาตรา ๒๙๘ นั้น
มาตรา ๓๑๐ ทวิ
ผู้ใดหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น หรือกระทําด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย และให้ผู้อื่นนั้นกระทําการใดให้แก่ผู้กระทําหรือบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๓๑๑ วรรคหนึ่ง
ผู้ใดกระทําโดยประมาท และการกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถูกหน่วงเหนี่ยว ถูกกักขัง หรือต้องปราศจากเสรีภาพในร่างกาย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๑๑ วรรคสอง
ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคแรก เป็นเหตุให้ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวถูกกักขัง หรือต้องปราศจากเสรีภาพในร่างกายนั้นถึงแก่ความตายหรือรับอันตรายสาหัส ผู้กระทําต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๙๑ หรือมาตรา ๓๐๐
มาตรา ๓๑๒
ผู้ใดเพื่อจะเอาคนลงเป็นทาส หรือให้มีฐานะคล้ายทาส นําเข้าในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พามาจากที่ใด ซื้อ ขาย จําหน่าย รับหรือหน่วงเหนี่ยวซึ่งบุคคลหนึ่งบุคคลใด ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท
มาตรา ๓๑๒ ทวิ วรรคหนึ่ง
ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา ๓๑๐ ทวิ หรือมาตรา ๓๑๒ เป็นการกระทําต่อเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท
มาตรา ๓๑๒ ทวิ วรรคสอง (๑)
ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคแรก หรือมาตรา ๓๑๐ ทวิ หรือมาตรา ๓๑๒ เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทํา (๑) รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับไม่เกินสามแสนบาท
มาตรา ๓๑๒ ทวิ วรรคสอง (๒)
ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคแรก หรือมาตรา ๓๑๐ ทวิ หรือมาตรา ๓๑๒ เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทํา (๒) รับอันตรายสาหัส ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี
มาตรา ๓๑๒ ทวิ วรรคสอง (๓)
ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคแรก หรือมาตรา ๓๑๐ ทวิ หรือมาตรา ๓๑๒ เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทํา (๓) ถึงแก่ความตาย ผู้กระทําต้องระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี
มาตรา ๓๑๒ ตรี วรรคหนึ่ง
ผู้ใดโดยทุจริตรับไว้ จําหน่าย เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปซึ่งบุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปี แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๑๒ ตรี วรรคสอง
ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคแรกเป็นการกระทําแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๑๓ วรรคหนึ่ง (๑)
ผู้ใดเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่ (๑) เอาตัวเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีไป ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต
มาตรา ๓๑๓ วรรคหนึ่ง (๒)
ผู้ใดเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่ (๒) เอาตัวบุคคลอายุกว่าสิบห้าปีไป โดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กําลังประทุษร้าย ใช้อํานาจครอบงําผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต หรือ
มาตรา ๓๑๓ วรรคหนึ่ง (๓)
ผู้ใดเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่ (๓) หน่วงเหนี่ยวหรือกักขังบุคคลใด ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต
มาตรา ๓๑๓ วรรคสอง
ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคแรกเป็นเหตุให้ผู้ถูกเอาตัวไป ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยว หรือผู้ถูกกักขังนั้นรับอันตรายสาหัส หรือเป็นการกระทําโดยทรมาน หรือโดยทารุณโหดร้าย จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทํานั้นรับอันตรายแก่กาย หรือจิตใจ ผู้กระทําต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต
มาตรา ๓๑๓ วรรคสาม
ถ้าการกระทําความผิดนั้นเป็นเหตุให้ผู้ถูกเอาตัวไป ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยว หรือผู้ถูกกักขังนั้นถึงแก่ความตาย ผู้กระทําต้องระวางโทษประหารชีวิต
มาตรา ๓๑๔
ผู้ใดเป็นผู้สนับสนุนในการกระทําความผิดตามมาตรา ๓๑๓ ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น
มาตรา ๓๑๕
ผู้ใดกระทําการเป็นคนกลาง โดยเรียก รับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างใดที่มิควรได้จากผู้กระทําความผิดตามมาตรา ๓๑๓ หรือจากผู้ที่จะให้ค่าไถ่ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต
มาตรา ๓๑๖
ถ้าผู้กระทําความผิดตามมาตรา ๓๑๓ มาตรา ๓๑๔ หรือมาตรา ๓๑๕ จัดให้ผู้ถูกเอาตัวไป ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวหรือผู้ถูกกักขังได้รับเสรีภาพก่อนศาลชั้นต้นพิพากษา โดยผู้นั้นมิได้รับอันตรายสาหัสหรือตกอยู่ในภาวะอันใกล้จะเป็นอันตรายต่อชีวิต ให้ลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้ แต่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
มาตรา ๓๑๗ วรรคหนึ่ง
ผู้ใดโดยปราศจากเหตุอันสมควร พรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท
มาตรา ๓๑๗ วรรคสอง
ผู้ใดโดยทุจริต ซื้อ จําหน่าย หรือรับตัวเด็กซึ่งถูกพรากตามวรรคแรก ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้พรากนั้น
มาตรา ๓๑๗ วรรคสาม
ถ้าความผิดตามมาตรานี้ได้กระทําเพื่อหากําไร หรือเพื่อการอนาจาร ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท
มาตรา ๓๑๘ วรรคหนึ่ง
ผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเสีย จากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล โดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจไปด้วย ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท
มาตรา ๓๑๘ วรรคสอง
ผู้ใดโดยทุจริต ซื้อ จําหน่าย หรือรับตัวผู้เยาว์ซึ่งถูกพรากตามวรรคแรก ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้พรากนั้น
มาตรา ๓๑๘ วรรคสาม
ถ้าความผิดตามมาตรานี้ได้กระทําเพื่อหากําไร หรือเพื่อการอนาจาร ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท
มาตรา ๓๑๙ วรรคหนึ่ง
ผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล เพื่อหากําไร หรือเพื่อการอนาจาร โดยผู้เยาว์นั้นเต็มใจไปด้วย ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท
มาตรา ๓๑๙ วรรคสอง
ผู้ใดโดยทุจริต ซื้อ จําหน่าย หรือรับตัวผู้เยาว์ซึ่งถูกพรากตามวรรคแรก ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้พรากนั้น
มาตรา ๓๒๐ วรรคหนึ่ง
ผู้ใดใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กําลังประทุษร้าย ใช้อํานาจครอบงําผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด พาหรือส่งคนออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๒๐ วรรคสอง
ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคแรกได้กระทําเพื่อให้ผู้ถูกพาหรือส่งไปนั้นตกอยู่ในอํานาจของผู้อื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อละทิ้งให้เป็นคนอนาถา ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท
มาตรา ๓๒๑
ความผิดตามมาตรา ๓๐๙ วรรคแรก มาตรา ๓๑๐ วรรคแรก และมาตรา ๓๑๑ วรรคแรก เป็นความผิดอันยอมความได้
มาตรา ๓๒๑/๑
การกระทําความผิดตามมาตรา ๓๑๒ ตรี วรรคสอง และมาตรา ๓๑๗ หากเป็นการกระทําต่อเด็กอายุไม่เกินสิบสามปี ห้ามอ้างความไม่รู้อายุของเด็กเพื่อให้พ้นจากความผิดนั้น