Level 2 Level 4
Level 3

Nouns


63 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
brother
umfowethu
sister
udadewethu
daughter
indodakazi
son
indodana
uncle
umalume
aunt
u-anti
husband
umyeni
wife
inkosikazi
child
umntwana
visitors
isivakashi
old man
indodadala
people
abantu
women
umfazi
man
indoda
young man
insizwa
umkhulu
grandparent
cat
ikati
dog
inja
bird
inyoni
snake
inyoka
goat
imbuzi
cow
inkomazi
monkey
inkawu
elephant
indlovu
lion
ibhubesi
horse
ihhashi
home
ikahya
chair
isithulo
couch
usofa
garden
ingadi
spoon
isipunu
fork
imfologo
bowl
isitsha
cup
inkomishi
dishes
izindishi
window
ifasitela
door
umnyango
bag/purse
isikhwama
shoes
isicathulo
shirt
ihembe
pants
amabhulukwe
hat
isigqoko
earrings
icici / amacici
jacket
ibhantshi
chair
isihlalo
desk
idesiki
paper
iphepha
pen
ipeni
pencil
ipensele
cupboard
ikhabethe
fish
inhlanza
meat
inyama
apple
ihhabhula
orange
iwolintshi
pear
ipheya
umkandi
reapairman
umfundi
student
umgane
friend
umzali
parent
umfundisi
preacher
umpheki
cook
umpendi
painter
umtungi
sewer/dress maker