Level 33 Level 35
Level 34

UNIT 7A PART 2


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
pay somebody back
spłacić kogoś
When will you pay me back?
Kiedy oddasz mi pieniądze?
take out money
wypłacać pieniądze (z bankomatu)
pay off
spłacić
pay off a student loan
spłacić pożyczkę studencką
give away
rozdać
live on
przeżyć, przetrwać
live on 300$ a month
przeżyć za 300$ miesięcznie
live off
żyć z (czegoś)
live off teaching children
żyć z nauczania dzieci
run away
uciekać
be away
być nieobecnym
Mr Brown is away, can I take a message?
Nie ma Pana Browna, czy mogę przekazać mu wiadomość?
put away
odłożyć (na miejsce)
take the pain away
uśmierzyć ból
get something back
odzyskać coś
call back
oddzwonić
be back
wrócić
I'll be back in a minute.
Wrócę za minutę.
give back
oddać
take somebody out for dinner
zabrać kogoś na obiad
take on
zatrudnić
take on interns
zatrudnić stażystów
take after
być podobnym
I take after my mum.
Jestem podobny do mojej mamy.
take off
wystartować (o samolocie); zdjąć (ubranie, buty)
take over a company
przejąć firmę
take apart
rozłożyć (na części)
I took this device apart.
Rozebrałem to urządzenie na części.
take up
zainteresować się, zajmować się (jakimś hobby)