Level 18 Level 20
Level 19

New level


47 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
웨이터
phục vụ
위대하다
vĩ đại
위에
ở trên
위층
tầng trên
~위하여
vì~
위험하다
Nguy hiểm
유리
kính
유감스러워하다
hối tiếc
유용하다
hữu dụng
유치원
trường mẫu giáo
bạc
은행
ngân hàng
음식
đồ ăn
음악
âm nhạc
의사
bác sĩ
의자
ghế
~에 의해
dựa vào
răng
이기다
thắng
이기적인
ích kỷ
이끼
rêu
이동하다
di chuyển
이마
trán
이상하다
Kì lạ
이슬
sương
이웃
láng giềng
이유
lý do
이해하다
hiểu
이익
lợi nhuận
익사하다
chết đuối
익다
chín
인물
nhân vật
인쇄하다
in ra
~인지아닌지
Không biết có phải hay không
인형
búp bê
일몰
mặt trời lặn
일상적인
thuộc
일어서다
đứng dậy
일찍
sớm
일출
mặt trời mọc
읽다
đọc
잃다
đánh mất
임금
tiền lương
입다
mặc
입술
môi
잊다
quên đi
lá cây