Level 5 Level 7
Level 6

Lý thuyết - Đây là, Kia là, Số ít, Số nhiều