Level 7 Level 9
Level 8

Lý thuyết : Sở hữu (Cái của tôi, Cái của bạn...)