14 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
你敢知影鍋仔咧煮啥物?
Lí kám tsai-iánn ue-á teh tsú siánn-mih?
我知影,煮雞肉。
Guá tsai-iánn, tsú ke-bah.
有芳無?
ū Phang bô?
真芳。
Tsin phang.
我知影,煮蝦仔。
Guá tsai-iánn, tsú hê-á.
我知影,煮高麗菜。
Guá tsai-iánn, tsú ko-lê-tshài.
我知影,煮豆腐。
Guá tsai-iánn, tsú tāu-hū.
無芳,足薟。
Bô phang, tsiok hiam.
我知影,煮苦瓜。
Guá tsai-iánn, tsú khóo-kue.
無芳,足苦。
Bô phang, tsiok khóo.
我知影,煮雞卵。
Guá tsai-iánn, tsú ke-nn̄g.
想欲食無?
Siūnn-beh tsia̍h bô?
真芳,足想欲食的。
Tsin phang, tsiok siūnn-beh tsia̍h ê.
我知影,煮豬肉。
Guá tsai-iánn, tsú ti-bah.