7 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
你看這張圖,椅頭仔佇佗位?
Lí khuànn tsit tiunn tôo, í-thâu-á tī tó-uī ?
椅頭仔佇電腦的頭前。
Í-thâu-á tī tiān-náu ê thâu-tsîng.
椅頭仔佇茶鈷下跤。
Í-thâu-á tī tê-kóo ē-kha.
椅頭仔佇冊的邊仔。
Í-thâu-á tī tsheh ê pinn--á.
你看這張圖,電火佇佗位?
Lí khuànn tsit tiunn tôo, tiān-hué tī tó-uī ?
電火佇椅頭仔的頂懸。
Tiān-hué tī í-thâu-á ê tíng-kuân.
椅頭仔佇眠床的後壁。
Í-thâu-á tī bîn-tshn̂g ê āu-piah.