9 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
你看這張圖,鎖匙佇佗位?
Lí khuànn tsit tiunn tôo, só-sî tī tó-uī ?
鎖匙佇手裡。
Só-sî tī tshiú--lí.
鎖匙佇屜仔底。
Só-sî tī thuah-á té.
你看這張圖,狗仔佇佗位?
Lí khuànn tsit tiunn tôo, káu-á tī tó-uī ?
狗仔佇箱仔底。
Káu-á tī siunn-á-té..
你看這張圖,貓咪佇佗位?
Lí khuànn tsit tiunn tôo, niau-bî tī tó-uī ?
貓咪佇箱仔外口。
Niau-bî tī siunn-á guā-kháu.
你看這張圖,手機仔佇佗位?
Lí khuànn tsit tiunn tôo, tshiú-ki-á tī tó-uī ?
手機仔佇屜仔外口。
Tshiú-ki-á tī thuah-á guā-kháu.