14 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
箸的倒爿有啥物?
Tī ê tò-pîng ū siánn-mih?
一塊碗,兩塊碗,三塊碗。碗、碗、碗。
Tsi̍t tè uánn, nn̄g tè uánn, sann tè uánn. Uánn, uánn, uánn.
碗的倒爿有啥物?
Uánn ê tò-pîng ū siánn-mih?
一枝湯匙仔,兩枝湯匙仔,三枝湯匙仔。湯匙仔、湯匙仔、湯匙仔。
Tsi̍t ki thng-sî-á, nn̄g ki thng-sî-á, sann ki thng-sî-á. Thng-sî-á, thng-sî-á, thng-sî-á.
湯匙仔的倒爿有啥物?
Thng-sî-á ê tò-pîng ū siánn-mih?
一雙箸、兩雙箸、三雙箸。箸、箸、箸。
Tsi̍t siang tī, nn̄g siang tī, sann siang tī. Tī, tī, tī.
箸的正爿有啥物?
Tī ê tsiànn-pîng ū siánn-mih?
一粒卵、兩粒卵、三粒卵。卵、卵、卵。
Tsi̍t lia̍p nn̄g, nn̄g lia̍p nn̄g, sann lia̍p nn̄g. Nn̄g, nn̄g, nn̄g.
一塊豆腐、兩塊豆腐、三塊豆腐。豆腐、豆腐、豆腐。
Tsi̍t tè tāu-hū, nn̄g tè tāu-hū, sann tè tāu-hū. Tāu-hū, tāu-hū, tāu-hū.
箸的頭前有啥物?
Tī ê thâu-tsîng ū siánn-mih?
一粒葡萄、兩粒葡萄、三粒葡萄。葡萄、葡萄、葡萄。
Tsi̍t lia̍p phû-tô, nn̄g lia̍p phû-tô, sann lia̍p phû-tô. Phû-tô, phû-tô, phû-tô.
箸的後壁有啥物?
Tī ê āu-piah ū siánn-mih?
一杯茶、兩杯茶、三杯茶。
Tsi̍t pue tê, nn̄g pue tê, sann pue tê.
箸的倒爿有啥物?請你講看覓。
Tī ê tò-pîng ū siánn-mih? Tshiánn lí kóng khuànn-māi.