8 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
雞會當按怎分類?
Ke ē-tàng án-tsuánn hun-luī?
雞有分:雞公、雞母、雞仔囝、雞僆仔、雞鵤仔、閹雞。
Ke ū hun: Ke-kang, ke-bó, ke-á-kiánn, ke-nuā-á, ke-kak-á, iam-ke.
你敢知影這是雞公抑是雞母?
Lí kám tsai-iánn tse sī ke-kang ia̍h-sī ke-bó?
我知影,這是雞公,伊有雞髻。
Guá tsai-iánn, tse sī ke-kang, i ū ke-kuè.
你敢知影這是雞仔囝抑是雞母?
Lí kám tsai-iánn tse sī ke-á-kiánn ia̍h-sī ke-bó?
我知影,這是雞仔囝,雞仔囝才會遮爾細隻。
Guá tsai-iánn, tse sī ke-á-kiánn, ke-á-kiánn tsiah-ē tsiah-nī sè tsiah.
你敢知影這是雞公抑是閹雞?
Lí kám tsai-iánn tse sī ke-kang ia̍h-sī iam-ke?
我毋知影這是雞公抑是閹雞。
Guá m̄ tsai-iánn tse sī ke-kang ia̍h-sī iam-ke.