11 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
雞肉會當剁剁咧排盤,白鏨雞、白鏨雞。
Ke-bah ē-tàng tok tok--leh pâi puânn,pe̍h-tsām-ke, pe̍h-tsām-ke.
雞肉會當摻燒酒做伙煮,雞酒、雞酒。
Ke-bah ē-tàng tsham sio-tsiú tsò-hué tsú, ke-tsiú, ke-tsiú.
雞肉會當提來封,封雞、封雞。
Ke-bah ē-tàng the̍h-lâi hong, hong ke, hong ke.
雞肉會當提來糋,鹹酥雞、鹹酥雞。
Ke-bah ē-tàng the̍h-lâi tsìnn, kiâm-soo-ke, kiâm-soo-ke.
雞肉會當提來滷,滷雞腿、滷雞腿。
Ke-bah ē-tàng the̍h-lâi lóo, lóo ke-thuí, lóo ke- thuí.
雞肉會當提來抹鹽,鹹水雞、鹹水雞。
Ke-bah ē-tàng the̍h-lâi buah kiâm, kiâm tsuí-ke, kiâm tsuí-ke.
你佮意食佗一款雞肉?
Lí kah-ì tsia̍h tó tsi̍t khuán ke-bah?
我佮意食白鏨雞。
Guá kah-ì tsia̍h pe̍h-tsām-ke.
我佮意食雞酒。
Guá kah-ì tsia̍h ke-tsiú.
我佮意食封雞。
Guá kah-ì tsia̍h hong ke.
我佮意食鹹酥雞。
Guá kah-ì tsia̍h kiâm-soo-ke.