15 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
你敢知影這是啥物?
Lí kám tsai-iánn tse sī siánn-mih?
我知影,這是雞皮。
Guá tsai-iánn, tse sī ke-phuê.
我知影,這是雞頭。
Guá tsai-iánn, tse sī ke-thâu.
我知影,這是雞腸仔。
Guá tsai-iánn, tse sī ke-tn̂g-á.
你敢知影這是啥物?
Lí kám tsai-iánn tse sī siánn-mih?
我知影,這是雞胘。
Guá tsai-iánn, tse sī ke-kiān.
你佮意食啥物?
Lí kah-ì tsia̍h siánn-mih?
我佮意食雞腿。
Guá kah-ì tsia̍h ke-thuí.
我佮意食雞翼。
Guá kah-ì tsia̍h ke-si̍t.
雞骨頭仔敢會當食?
Ke kut-thâu-á kám ē-tàng tsia̍h?
袂當食。
Bē-tàng tsia̍h.
雞尾脽敢會當食?
Ke-bué-tsui kám ē-tàng tsia̍h?
會當食,我佮意食。
Ē-tàng tsia̍h, guá kah-ì tsia̍h.
襟胸肉敢會當食?
Khim-hing bah kám ē-tàng tsia̍h?
會當食,我嘛佮意食。
Ē-tàng tsia̍h, guá mā kah-ì tsia̍h.