8 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
昨日你敢有食雞卵?
Tso̍h--ji̍t lí kám ū tsia̍h ke-nn̄g?
敢若有,毋過我袂記得矣。
Kánn-ná ū, m̄-koh guá bē-kì--tit--ah.
昨日早起你敢有來揣我?
Tso̍h--ji̍t tsá-khí lí kám ū lâi tshuē--guá?
敢若無,毋過我袂記得矣。
Kánn-ná bô, m̄-koh guá bē-kì-tit--ah.
昨日下晡敢是佮恁做伙泅水的?
Tso̍h--ji̍t ē-poo kám-sī in kah lín tsò-hué siû-tsuí--ê?
毋是。昨日阮無去泅水。
M̄-sī. Tso̍h--ji̍t guán bô khì siû-tsuí.
昨日暗敢是伊佮你做伙走相逐?
Tso̍h--ji̍t àm kám-sī i kah lí tsò-hué tsáu-sio-jiok?
毋是,是阮小妹。
M̄-sī, sī guán sió-muē.